Στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στους νέους εργαζομένους εστιάζει η τελευταία έκδοση της τριμηνιαίας επισκόπησης της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην Ευρώπη (ESDE), με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έκδοση δείχνει ότι οι γυναίκες 25-29 ετών αντιμετωπίζουν μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων της τάξης του 7,2% κατά την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας στην αγορά εργασίας της ΕΕ.

Το χάσμα αυτό είναι περίπου το μισό του μισθολογικού χάσματος για όλους τους εργαζομένους, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερες μισθολογικές ανισότητες στους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Εντούτοις, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ νέων γυναικών και ανδρών είναι δύσκολο να εξηγηθούν βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ενώ η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Επιπρόσθετα, βάσει της έκδοσης, ορισμένες διαφορές στα χαρακτηριστικά των εργαζομένων έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές μισθολογικές διαφορές, αλλά λειτουργούν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Έτσι, οι νέοι άνδρες τείνουν να κερδίζουν περισσότερα επειδή εργάζονται σε υψηλότερα αμειβόμενες οικονομικές δραστηριότητες, ενώ οι νέες γυναίκες τείνουν να αμείβονται περισσότερο επειδή έχουν καλύτερη εκπαίδευση. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων επισημάνθηκε ως προτεραιότητα στη στρατηγική της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων 2020-2025. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την ίση αμοιβή για όμοια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω μισθολογικής διαφάνειας και μηχανισμών επιβολής.