Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του έργου «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου».

Πιο συγκεκριμένα, αναζητά ανάδοχο για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 3.700 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε αυτοί να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες του λιανικού εμπορίου με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 7.866.200 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ και η διάρκεια της σύμβασης είναι 10 μήνες με δικαίωμα παράτασης.

Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 1 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 11 Αυγούστου, ενώ οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 18 Αυγούστου. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr