Για 6η χρονιά το European Family Business (EFB) και η KPMG Enterprise διεξήγαγαν έρευνα με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των τάσεων στον τομέα των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Το Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη αποκαλύπτει ότι 71% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αισθάνονται αισιόδοξες για το επιχειρηματικό τους μέλλον, ποσοστό το οποίο αυξάνεται σε 75% για τις ελληνικές επιχειρήσεις παρά τις συνέπειες της κρίσης. Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο το 57% των οικογενειακών επιχειρήσεων σημειώνει αύξηση του κύκλου εργασιών ενώ το 75% σχεδιάζει την επανεπένδυση των κερδών στην επιχείρηση. Ποσοστό μεγαλύτερο του 70% Ελλήνων και Ευρωπαίων συμμετεχόντων, ανέφεραν ότι αισθάνονται σίγουροι ή πολύ σίγουροι με τις προοπτικές της οικογενειακής τους επιχείρησης για τους επόμενους 12 μήνες.

Στο σύνολο των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, το 43% των συμμετεχόντων θεωρούν ως σημαντικότερη πρόκληση τον «πόλεμο για ταλέντα» και 32% αναφέρονται στο αυξανόμενο κόστος εργασίας. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της βίαιης προσαρμογής στα νέα δεδομένα, μόνο το 6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναφέρει ως πρόκληση το αυξανόμενο κόστος εργασίας, ενώ ο «πόλεμος για ταλέντα» κατατάσσεται στην τέταρτη θέση (28%).

Στην Ελλάδα, ως πρωταρχικές προκλήσεις για τις οικογενειακές επιχειρήσεις αναφέρονται η πολιτική αβεβαιότητα (53%), η αύξηση των φόρων (53%) και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση (38%). Άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι η εξισορρόπηση οικογενειακών ανησυχιών και επιχειρησιακών συμφερόντων (87% επί του συνόλου των συμμετεχόντων και 69% επί των Ελληνικών επιχειρήσεων) καθώς επίσης και τα θέματα διαδοχής (84% επί του συνόλου των συμμετεχόντων και 78% των Ελληνικών επιχειρήσεων).