Πενήντα δύο εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σηματοδοτούν οι προσκλήσεις 6 και 7, αντίστοιχα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» του ΕΣΠΑ, το οποίο υλοποιείται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ενώ συνολικά μέσω του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» θα δοθούν για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 113 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση 6 του Προγράμματος αφορά στους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ η πρόσκληση 7 τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα για τους τελευταίους θα ξεκινήσει στις 16 Ιουνίου με την υποβολή προτάσεων με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ. Σκοπός είναι η υλοποίηση δράσεων για την αναβάθμιση (upskilling) των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι είναι μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ζητούμενο είναι η αξιοποίηση και η διαχείριση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και η ενδυνάμωσή των εργαζομένων σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Οι ωφελούμενοι προβλέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ υπογραμμίζεται ότι η δράση προβλέπει ποσοστό 20% για τη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και την Ψηφιακή Δεκαετία.