Άρχισε στις 5 Ιουλίου η πρώτη περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) η οποία λήγει στις 9 Αυγούστου.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Η δράση σχεδιάστηκε από τις ειδικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ και κατανέμεται ανά κατηγορία δικαιούχων. Οι κατηγορίες των δικαιούχων είναι οι εξής: Νέες Επιχειρήσεις, Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και Μισθωτοί, πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης.