Οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και οι επιχειρηματικές συνενώσεις (clusters) στον κλάδο της πληροφορικής έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν υψηλή προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις εργασίας, επισημαίνεται σε μελέτη της Εθνικής Τράπεζας.

Ο εγχώριος κλάδος εταιρειών πληροφορικής (ΜμΕ και μεγαλύτερες επιχειρήσεις) συνεισφέρει προστιθέμενη αξία 830 εκατ. ευρώ εκ των οποίων σχεδόν το ¼ αφορά εταιρείες ενταγμένες σε cluster και startups. Βάσει των εκτιμήσεων της ΕΤΕ (λαμβάνοντας υπόψη και την αποτίμηση που προσδίδουν τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια στις ελληνικές startups), η υπάρχουσα δυναμική του κλάδου πληροφορικής με δεδομένο το τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τη προστιθέμενη αξία του κλάδου στα 1,8 δισ. ευρώ το 2020 προσφέροντας περίπου 20.000 νέες θέσεις εργασίας – με βασικούς φορείς ανάπτυξης τα startups και τις επιχειρήσεις σε cluster, που καλύπτουν τα ¾ της αύξησης.

Δεδομένης της ευέλικτης και εξωστρεφούς φύσης των τεχνολογικών startups, κρίνεται σημαντικό, τονίζεται στη μελέτη, να υιοθετηθούν θεσμικές παρεμβάσεις που ευνοούν τη ψηφιακή επιχειρηματικότητα με σκοπό την μεγέθυνση του οικοσυστήματος τεχνολογικών startups (και τη διατήρηση στην Ελλάδα όσο γίνεται μεγαλύτερου κομματιού της προστιθέμενης αξίας που δύναται να παράγει) καθώς και την ενθάρρυνση δημιουργίας και συμμετοχής σε clusters πληροφορικής.