Σε όλους τους τομείς της οικονομίας παγκοσμίως υπάρχουν projects. Σύμφωνα με την έρευνα «Managing Capital Projects for Competitive Advantage, McKinsey Quarterly, June 2008», το 20% του παγκοσμίου ΑΕΠ ($12 τρις USD), ξοδεύεται σε «fixed capital projects». Κάποιες άλλες έρευνες εκτιμούν ότι αυτό το ποσοστό το 2030 θα είναι 30%.

Επίσης, έρευνα του Anderson Economic Group, το 2006, έδειχνε ότι υπήρχαν 24.400.000 εργαζόμενοι σε project-oriented βιομηχανίες και ότι το 2016 οι εργαζόμενοι σε αυτές τις βιομηχανίες θα είναι 32.600.000 άτομα.

Ικανότητα Οργανισμών
Με τόσο μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ να παράγεται από έργα, μήπως πρέπει οι εταιρείες να δουν με διαφορετικό μάτι την ωριμότητά τους σε θέματα Project Management; Κάποιοι οργανισμοί αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό με την ικανότητά τους να παραδίδουν τα έργα on-time, on-budget, on-specs και σε predefined quality. Πώς μπορεί όμως ένας οργανισμός να μετρήσει και να αποδείξει την ικανότητά του στο «project delivery»;

Βέβαια πολλοί θεωρούν ότι μια πιστοποίηση κατά ISO 9001 είναι υπέρ αρκετή. Σε κάποιες χώρες παγκοσμίως είναι σημαντικό πλεονέκτημα για κάποια εταιρεία η εταιρική πιστοποίηση σε θέματα project management.

Πιστοποίηση Οργανισμών
Παγκοσμίως υπάρχουν πρότυπα για την πιστοποίηση της ωριμότητας (maturity) οργανισμών και εταιρειών σε θέματα στο project management.

Τα πιο γνωστά παγκόσμια πρότυπα είναι:
– Το πρότυπο CMM/CMMI του Carnegie-Melon University, για οργανισμούς που κάνουν κυρίως ανάπτυξη λογισμικού
– Το πρότυπο OPM3 του PMI® που είναι βέλτιστες πρακτικές για αποτίμηση και βελτίωση εταιρικών ικανοτήτων
– Το Ιαπωνικό πρότυπο P2M
– Το Βρετανικό πρότυπο PMMM (Project Management Maturity Model – P3M3) του OGC.

Αυτό-αξιολόγηση
Δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες πιστοποιήσεις απαιτούν μεγάλη προσπάθεια και κόστος, ελάχιστοι επιλέγουν αυτόν το δύσκολο δρόμο. Στην Ελλάδα ελάχιστες εταιρείες (κάτω από 10) έχουν οποιαδήποτε εταιρική πιστοποίηση για project management.

Ο Dr. Harold Kerzner, Ph.D., στο βιβλίο του με τίτλο «Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling», John Willey & Sons, 2010, περιγράφει 16 σημεία, τα οποία τροποποιούμενα γίνονται 20 απλές ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν για να εντοπισθεί η ωριμότητα ενός οργανισμού ή εταιρείας σε θέματα project management (η βαθμολογία είναι σε κάθε ερώτηση είναι από 0 έως 10):
1. Έχετε επιλέξει κάποια μεθοδολογία project management που την χρησιμοποιείτε στα projects;
2. Πιστοποιείτε τα άτομα που εμπλέκονται στα έργα;
3. Έχετε υλοποιήσει μια φιλοσοφία που οδηγεί την εταιρεία στην απόκτηση «project management maturity»;
4. Έχει η εταιρεία σας Γραφείο Διοίκησης Έργων (PMO);
5. Δεσμευόσαστε στη δημιουργία αποτελεσματικών πλάνων στην αρχή κάθε project;
6. Ελαχιστοποιείτε τις αλλαγές του φυσικού αντικειμένου (scope changes);
7. Αναγνωρίζεται ότι το κόστος ενός έργου και το χρονοδιάγραμμα είναι αλληλοεξαρτώμενα;
8. Έχετε διαδικασίες για την επιλογή του κατάλληλου ως project manager;
9. Δίνετε στη διοίκηση του οργανισμού project sponsor information ή project management information;
10. Ενθαρρύνει η εταιρεία σας την εμπλοκή των line managers στα έργα;
11. Εστιάζετε την προσοχή σας στους πόρους ή στα παραδοτέα;
12. Καλλιεργείτε αποτελεσματική επικοινωνία, συνεργασία και εμπιστοσύνη, για να φτάσετε σε project management maturity;
13. Παράγετε συστηματικά τα lessons learned για όλα τα έργα;
14. Στην παραγωγή των lessons learned, εμπλέκονται όλοι οι stakeholders;
15. Μοιραζόσαστε την επιτυχία ενός έργου με όλο το project team και το line management;
16. Περιορίζετε τις μη παραγωγικές συναντήσεις (meetings);
17. Εστιάζετε στον εντοπισμό και την άμεση επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στα projects;
18. Μετράτε περιοδικά την πρόοδο του έργου με τον υπολογισμό του CPI και SPI;
19. Χρησιμοποιείτε το software (Microsoft Project) σαν υποκατάστατο του αποτελεσματικού planning και των διαπροσωπικών σχέσεων ή σαν εργαλείο;
20. Εκπαιδεύετε συστηματικά τα άτομα που εμπλέκονται με τα έργα και τα ενημερώνετε περιοδικά με τα lessons learned;

Η κλίμακα αξιολόγησης
Εάν απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις από πολλαπλά άτομα σε μια εταιρεία, η εταιρική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος όλων των βαθμολογιών. Έτσι η εταιρική ωριμότητα είναι:

 Βαθμολογία  Ωριμότητα
 0-40  Very low
 41-80  Low
 81-120  Medium
 121-160  High
 161-200  Very high

Η αυτοαξιολόγηση σε θέματα υλοποίησης έργων, είναι βασικό θέμα. Η αύξηση της ωριμότητας της εταιρείας είναι πάντοτε το ζητούμενο!