Μείωση του προσωπικού του ΟΤΕ κατά περίπου 1.100 άτομα αναμένεται να επιφέρουν τα δύο νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου κυρίως για εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού.

Η συνολική δαπάνη που θα καταβάλει ο ΟΤΕ για την υλοποίησή τους κτιμάται ότι θα ανέλθει σε 190 εκατ. ευρώ. Τα νέα προγράμματα αφορούν εργαζομένους που έχουν κλείσει 25 χρόνια εργασίας στον ΟΤΕ και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι κυρίως και το 2018 καθώς και απόλυση με κίνητρα, με τη μορφή επιπλέον μισθών.

Στο βασικό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προβλέπεται α) αναπλήρωση από 70% έως 95% κατά κατηγορία των καθαρών αποδοχών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος μέχρι την άμεση λήψη σύνταξης, β) μεικτό ποσό ίσο με τις εκτιμώμενες συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου για αυτασφάλιση, γ) νόμιμη αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, έως 25.291 ευρώ και επιπλέον μισθούς εννέα μηνών, δ) μεικτό ποσό περίπου ίσο με το κόστος της αναγνώρισης του συνολικού χρόνου στρατιωτικής θητείας, έως 11.000 ευρώ, ε) ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη και στ) προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.