Στο 33% εκτιμάται η ανεργία στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους τιμών θα υπερβεί πιθανότατα το 10% τη διετία 2013-14, επιτρέποντας στην ελληνική οικονομία να ανακτήσει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου τις απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας.

Ειδικότερα, στη μελέτη αναφέρονται τα εξής:

α. Η οικονομία αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη πρόκληση ταχείας δημοσιονομικής προσαρμογής, με παράλληλη ανάκτηση των συσσωρευμένων απωλειών ανταγωνιστικότητας της τελευταίας δεκαετίας. Η υψηλή αβεβαιότητα σε συνδυασμό με την εξαιρετικά εμπροσθοβαρή στρατηγική δημοσιονομικών μέτρων δημιούργησαν ένα έντονα υφεσιακό μείγμα που αντανακλάται στη σωρευτική μείωση του ΑΕΠ.

β. Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά χαμηλό επίπεδο ανεργίας στους αυτοαπασχολούμενους (που αναπροσαρμόζουν σε σημαντικό βαθμό τις ώρες απασχόλησής τους στην τρέχουσα ζήτηση) και το σχεδόν ανύπαρκτο επίπεδο ανεργίας στο δημόσιο τομέα, το τεκμαρτό επίπεδο ανεργίας στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 33%.

γ. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας μαζί με την ύφεση, συνετέλεσαν στην ταχεία μείωση των μισθών, η οποία αναμένεται να υπερβεί σωρευτικά το 22% από το 2010 έως τα τέλη του 2012, με τη μεγαλύτερη μείωση να γίνεται το 2012 (-13%, σε ετήσια βάση) σε σχέση με -4,7% το 2011 και -5,3% το 2010), ενώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά σχεδόν περίπου 6% το 2013. Η εξέλιξη αυτή ισοδυναμεί με πλήρη αναστροφή της υπερβάλλουσας αύξησης του κόστους εργασίας τη δεκαετία που ακολούθησε την είσοδό μας στην ΟΝΕ βοηθώντας ουσιαστικά την εσωτερική υποτίμηση.

δ. Η οριακή ανάκαμψη της παραγωγικότητας κατά το 2012, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μείωση των μισθών, έχουν επιταχύνει τη συρρίκνωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, με αποτέλεσμα ο στόχος βελτίωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% την περίοδο 2012-15 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2013 και

ε. Η αποπληθωριστική διαδικασία έχει αρχίσει να αποκτά δυναμική. Οι τιμές θα μειωθούν σωρευτικά 5% την επόμενη διετία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι την ίδια περίοδο η αναμενόμενη συνολική αύξηση των τιμών στην Ε.Ε. θα διαμορφωθεί στο περίπου 4,5%, η συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους τιμών θα υπερβεί πιθανότατα το 10% τη διετία 2013-14, επιτρέποντας στην οικονομία να ανακτήσει τις απώλειες της προηγούμενης δεκαετίας.