Η Global Sustain παρουσίασε τον δεύτερο Ετήσιο Ενιαίο Απολογισμό για το έτος αναφοράς 2016.

Ο Απολογισμός της Global Sustain αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής στρατηγικής της, αποτυπώνοντας το όραμα του οργανισμού με βάση το τρίπτυχο people-planet-profit. Ο Ενιαίος Απολογισμός 2016 αποτελεί τον πρώτο Απολογισμό του ομίλου Global Sustain, περιλαμβάνοντας στοιχεία από την Global Sustain Limited (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), την Global Sustain GmbH (Βερολίνο, Γερμανία) και την Global Sustain Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα).

Ο Απολογισμός έχει συναχτεί σύμφωνα με το πρότυπο του International Integrated Reporting Council (IIRC) και τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI-G4 (Core), τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) και τις αρχές του προτύπου AA1000APS 2008. Για δεύτερη χρονιά, γίνεται αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), οι οποίοι έχουν συνδεθεί με δείκτες του GRI, όπου αυτό ήταν δυνατό, και παρουσιάζεται η ανταπόκριση της εταιρείας στις δεσμεύσεις ως μέλος του οργανισμού PRI (Principles for Responsible Investment).