Πανευρωπαϊκή έρευνα πραγματοποίησε η εταιρεία Ipsos MORI για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Σύμφωνα με την έρευνα, το ήμισυ σχεδόν των Ευρωπαίων εργαζομένων (51%) πιστεύει ότι το εργασιακό άγχος αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στο χώρο εργασίας τους, με το 16% να δηλώνει ότι είναι «πολύ σύνηθες φαινόμενο». Οι γυναίκες εργαζόμενες δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σύγκριση με τους άνδρες, ότι το εργασιακό άγχος αποτελεί σύνηθες φαινόμενο (54% έναντι 49%).

Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους ηλικίας 18 έως 54 ετών (53%) σε σύγκριση με τους εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω (44%). Οι αντιλήψεις περί εργασιακού άγχους ποικίλλουν ανά εργασιακό κλάδο, με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας ή της περίθαλψης να δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι το εργασιακό άγχος αποτελεί σύνηθες φαινόμενο (61%, περιλαμβανομένου ενός ποσοστού 21% που δηλώνει ότι το εργασιακό άγχος αποτελεί «πολύ σύνηθες φαινόμενο»).
 
Υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των εργαζομένων που δηλώνουν ότι το εργασιακό άγχος αποτελεί συνηθισμένη κατάσταση στο χώρο εργασίας τους και των εργαζομένων που δηλώνουν ότι το εργασιακό άγχος δεν ελέγχεται αποτελεσματικά. Επτά στους δέκα (72%) ευρωπαίους εργαζόμενους που δηλώνουν ότι το εργασιακό άγχος σπανίζει στο χώρο εργασίας τους δηλώνουν επίσης ότι ελέγχεται αποτελεσματικά, ενώ, αντιθέτως, έξι στους δέκα (58%) εργαζόμενους που δηλώνουν ότι το εργασιακό άγχος αποτελεί συνηθισμένη κατάσταση στο χώρο εργασίας τους υποστηρίζουν ότι δεν ελέγχεται αποτελεσματικά.

Ως συνηθέστερη αιτία εργασιακού άγχους στην Ευρώπη θεωρείται η εργασιακή ανασφάλεια ή η εργασιακή αναδιοργάνωση (72%). Στη δεύτερη θέση κατατάσσονται το ωράριο ή ο φόρτος εργασίας (66%). Εξάλλου, οι νεότεροι εργαζόμενοι, ηλικίας 18 έως 34 ετών, κατατάσσουν τις δύο αυτές αιτίες στην υψηλότερη θέση (αμφότερες στο 69%). Οι εργαζόμενοι σε χώρες με υψηλότερο επίπεδο δημόσιου χρέους αναφέρουν σε μεγαλύτερο ποσοστό την εργασιακή ανασφάλεια ή την εργασιακή αναδιοργάνωση ως εικαζόμενη αιτία εργασιακού άγχους.

Το 73% των εργαζομένων σε χώρες με δημόσιο χρέος άνω του 90% του ΑΕΠ επιλέγουν την εργασιακή ανασφάλεια ή την εργασιακή αναδιοργάνωση ως συνήθη αιτία εργασιακού άγχους, σε σύγκριση με το 66% των εργαζομένων σε χώρες με δημόσιο χρέος ίσο ή μικρότερο του 60% του ΑΕΠ. Τέλος, έξι στους δέκα εργαζόμενους (59%) θεωρούν ως συνήθη αιτία εργασιακού άγχους απαράδεκτες συμπεριφορές, όπως τον εκφοβισμό ή την παρενόχληση (59%).

Άλλες αιτίες θεωρούνται σε μικρότερο ποσοστό από τους εργαζόμενους η έλλειψη στήριξης από συναδέλφους ή προϊσταμένους (57%), η έλλειψη σαφών ρόλων και αρμοδιοτήτων (52%) ή οι περιορισμένες δυνατότητες διαχείρισης των εργασιακών προτύπων (46%).