Η Eurobank έδωσε στη δημοσιότητα νέα μελέτη της για την αγορά εργασίας, στην οποία αποτυπώνεται η μείωση το 2023 του ετήσιου ρυθμού αύξησης της απασχόλησης συγκριτικά με το 2022, «στοιχείο που αντανακλά τη συρρίκνωση του ρυθμού ανόδου της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με την απότομη ανάκαμψη τη διετία 2021-2022, ύστερα από την έξαρση της πανδημίας», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Την ίδια περίοδο το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 11,3% από 12,6%. Στην ίδια μελέτη διαπιστώνεται ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας παραμένουν αμετάβλητα, αφού αυτή πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, τα άτομα νεαρής ηλικίας (15-29 ετών), καθώς και τα άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή ανησυχητικό παραμένει το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, αν και βρίσκεται σε πτωτική πορεία από το 2014, παραμένει το δεύτερο υψηλότερο μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωζώνης. Ωστόσο παρουσιάζει την ισχυρότερη μείωση.

Νέοι και γυναίκες παραμένουν σε δυσχερή θέση
Οι γυναίκες στην Ελλάδα παραμένουν διαχρονικά ο «πιο αδύναμος κρίκος» στην αγορά εργασίας, καθώς στο 9μηνο του 2023 το ποσοστό ανεργίας σε εκείνες ανήλθε στο 14,8%, ενώ στους άνδρες στο 8,4%. Στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή στο 6,9% στις γυναίκες και στο 6,2% στους άνδρες. Παράλληλα, σε σχέση με την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας με βάση την ηλικία, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας εντοπίζεται στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών (34,5%). Από την άλλη πλευρά το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας παρουσιάζουν τα άτομα άνω των 65 ετών (7,4%) καθώς και τα άτομα ηλικίας 45-64 ετών (7,7%). Όπως αναφέρει η Eurobank. «οι τάσεις στην εξέλιξη της ανεργίας ως προς το φύλο και την ηλικία καθιστούν σημαντική την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας, ώστε μεσοπρόθεσμα να αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ από τη μείωση του πληθυσμού. Έτσι θα είναι εφικτό για μία περίοδο ετών, όχι μεγάλη σε διάρκεια, ο παραγωγικός συντελεστής της εργασίας στην Ελλάδα να έχει θετική συνεισφορά στον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης, αφού υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στον πληθυσμό».

Πρόβλημα η ελλειπής κατάρτιση
Σε σχέση με την εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας με βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, διαχρονικά μειώνεται καθώς το επίπεδο εκπαίδευσης βελτιώνεται. Τα άτομα που παρακολούθησαν μερικές τάξεις του Δημοτικού ή δεν πήγαν καθόλου σχολείο παρουσιάζουν και το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (24,1%). Το χαμηλότερο ποσοστό εντοπίζεται στα άτομα με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο, όπου περιορίστηκε στο 4,9%, ενώ έπονται με υψηλότερο ποσοστό ανεργίας τα άτομα με πτυχίο ανώτατων σχολών (8,7%). Τέλος, στους πτυχιούχους ανώτερης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο 12,0% το 9μηνο του 2023. Τόσο το ποσοστό όσο και ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων παρουσίασαν μείωση. Το ποσοστό τους περιορίστηκε στο 57,6% το 9μηνο 2023 (από 61,4% το 2022), ενώ ο αριθμός τους υποχώρησε στους 306,6 χιλ.

Εκπαίδευση και Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας πρώτοι κλάδοι σε προσλήψεις
Σε επίπεδο κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, σε 12 σημειώθηκε άνοδος της απασχόλησης και σε 9 πτώση της το 2023. «Πρωταθλητές» στις προσλήψεις αναδείχθηκαν οι κλάδοι Εκπαίδευσης, Δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, Γεωργίας-Δασοκομίας-Αλιείας, Μεταφοράς-Αποθήκευσης και Κατασκευών, Δημόσιας διοίκησης και άμυνας, Χονδρικό-Λιανικό εμπόριο, Τέχνες-Διασκέδαση-Ψυχαγωγία. Τέλος, στον κλάδο Δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης η απασχόληση ενισχύθηκε οριακά, κατά 0,8 χιλ. απασχολούμενους ή 0,2%.