Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς είναι υπεύθυνες για το 50% της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2015 η Ε.Ε. φιλοξενούσε 23,5 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις (εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου), δηλαδή εταιρείες που απασχολούν έως 49 υπαλλήλους. Πρόκειται για ποσοστό 98,7% του συνόλου των εταιρειών. Οι μεσαίες επιχειρήσεις συνθέτουν το 1%, ενώ ποσοστό μόλις 0,2% καλύπτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων, το 93% απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζόμενους.

Παρόλα αυτά οι μικρές επιχειρήσεις απασχολούν σχεδόν 5 στους 10 εργαζομένους ανά την Ε.Ε. Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις απασχολούν το 17% των εργαζομένων και οι μεγάλες περίπου το 1/3. Ενδεικτικά, στην Ιταλία οι μικρές επιχειρήσεις στηρίζουν το 66% των θέσεων εργασίας, ενώ στην Ισπανία το 59,5%. Αντιθέτως, στη Βρετανία απασχολούν μόνο το 37,7% και στη Γερμανία το 42,8%, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat.