Μία από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες, που πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, είναι η Ελλάδα.

Συνολικά, το 30% των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην Ευρώπη δηλώνει ότι ένα από τα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη τους είναι η έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, εκτιμώντας ότι ο παράγοντας αυτός θα επηρεάσει τον κύκλο εργασιών σε κάποιο βαθμό. Η Αυστρία (59%), η Ελβετία (55%) και η Ελλάδα (55%) είναι οι χώρες, που επηρεάζονται περισσότερο από την έλλειψη δεξιοτήτων, με το Ηνωμένο Βασίλειο (25%), η Ιρλανδία (13%), η Σουηδία (19%), η Φινλανδία (10%), η Δανία (5%) και τη Νορβηγία (4%) να είναι αντίστοιχα εκείνες που πλήττονται λιγότερο. Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από πρόσφατη έρευνα της ΕΥ «European middle market barometer» για το 2015, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 6.000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών μεταξύ €30 εκατ. και €500 εκατ.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ελληνικές μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι οι πλέον απαισιόδοξες στην Ευρώπη, αναφορικά με τις μελλοντικές προοπτικές τους, με την Ελλάδα να παρουσιάζει το χαμηλότερο δείκτη επιχειρηματικού κλίματος (-21) μεταξύ των χωρών του δείγματος, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων προβλέπει μείωση των επενδύσεων. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η σύγκριση του κλίματος αυτού με τις άλλες χώρες, που επλήγησαν από την κρίση, όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία ή ανταγωνίστριες γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία. Σε γενικές γραμμές, οι Ευρωπαϊκές μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν θετικά τις τρέχουσες και μελλοντικές προοπτικές τους, με το 87% να θεωρεί την τρέχουσα επιχειρηματική συγκυρία καλή ή αρκετά καλή, το 50% να αναμένει αύξηση κύκλου εργασιών το 2015 και το 46% βελτίωση των αποδόσεων κατά το επόμενο εξάμηνο.