Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης προχωρεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, Πιστοποίηση» στο πλαίσιο της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5163946 και τίτλο «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.707.750 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από την παρέλευση προθεσμίας 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετική Διακήρυξης στο Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), δηλαδή από την Πέμπτη 2 Μαρτίου.

Η υποβολή προσφορών για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει ξεκινήσει ήδη και το deadline είναι την Παρασκευή 7 Απριλίου, στις 4 το απόγευμα.