Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην ΕΕ. Σε μη νομοθετική έκθεση που εγκρίθηκε με 500 ψήφους υπέρ, 105 κατά και 87 αποχές, οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν ότι η ίση αμοιβή και μεταχείριση αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι γυναίκες να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, να διαθέτουν οικονομική ανεξαρτησία και να ακολουθούν την επαγγελματική σταδιοδρομία που επιθυμούν.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι στην ΕΕ εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τις αμοιβές (14,1%) και τις συντάξεις (29,5%), καθώς και για το γεγονός ότι οι γυναίκες εργάζονται συχνά με επισφαλείς σχέσεις εργασίας. Καλούν τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ισότητα των γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την απασχόληση, τις αμοιβές και τα εργασιακά δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά, για παράδειγμα, να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν επίσης την ικανοποίησή τους για την πρόταση της Επιτροπής για δεσμευτικά μέτρα μισθολογικής διαφάνειας, αλλά τονίζουν ότι η μισθολογική διαφάνεια από μόνη της δεν αρκεί για να αντιμετωπιστούν οι βαθιά ριζωμένες ανισότητες μεταξύ των φύλων. Τέλος, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, θα μπορούν να εργάζονται και να βρίσκουν ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής τους ζωής, οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διευρύνουν τις παροχές που δίνονται για τη μητρότητα και την πατρότητα και να εξασφαλίσουν ότι άνδρες και γυναίκες θα έχουν περισσότερα και ίσα δικαιώματα πλήρως αμειβόμενης άδειας.

Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης να εφαρμόζονται ευέλικτες ρυθμίσεις στην εργασία για τους εργαζόμενους που επιστρέφουν από άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας και γονική άδεια και απευθύνει έκκληση να γίνουν περισσότερες επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας υποδομές παιδικής μέριμνας σε τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων, η ΕΕ απέχει τουλάχιστον 60 χρόνια από την επίτευξη πλήρους ισότητας.