Σημαντική είναι η κινητικότητα τις τελευταίες εβδομάδες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με σειρά προτάσεων και θεσμικών πρωτοβουλιών προσπαθεί να διαμορφώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Η Ε.Ε. κατέθεσε δύο προτάσεις με στόχο να στηρίξει τα κράτη μέλη, καθώς και τους κλάδους της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να παρέχουν ποιοτική, συμπεριληπτική και προσβάσιμη ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Οι προτάσεις ανταποκρίνονται στις δύο κύριες κοινές προκλήσεις, τις οποίες εντόπισαν από κοινού τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, οι οποίες είναι η έλλειψη μιας προσέγγισης σε επίπεδο συνόλου της διοίκησης προς την ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση και οι δυσκολίες στην παροχή των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων στους πολίτες. Το σχέδιο δράσης καλεί σε μεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ψηφιακή εκπαίδευση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες της πανδημίας COVID-19 και να παρουσιαστούν ευκαιρίες για την κοινότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (εκπαιδευτικοί και φοιτητές), τους φορείς χάραξης πολιτικής, τον ακαδημαϊκό χώρο και τους ερευνητές σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Η Ε.Ε. καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν άμεσα τις προτάσεις για τις δύο αυτές συστάσεις του Συμβουλίου, ενώ θα συστήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες για να υποστηρίξει την εφαρμογή των δύο συστάσεων.
  2. Η Ε.Ε. παρουσίασε την ιδέα για την δημιουργία Ακαδημίας Δεξιοτήτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων 2023, με στόχο να διασφαλίσει μια πιο συντονισμένη προσέγγιση για την κάλυψη του χάσματος ταλέντων στον κυβερνοχώρο. Η Ακαδημία θα συγκεντρώσει διάφορες υπάρχουσες πρωτοβουλίες με στόχο την προώθηση των δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και θα τις καταστήσει διαθέσιμες σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, αυξάνοντας έτσι την προβολή τους και ενισχύοντας τον αριθμό των ειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια θα συγκεντρώσει ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθιστώντας τις πιο ορατές και συμβάλλοντας στο να γεφυρωθεί το χάσμα ταλέντων στον κυβερνοχώρο των επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας. Η Ακαδημία αρχικά θα φιλοξενηθεί διαδικτυακά στην πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Εργασίας της Επιτροπής. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν μια καριέρα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα μπορούν να βρουν εκπαίδευση και πιστοποιήσεις από όλη την ΕΕ σε ένα μόνο μέρος στο διαδίκτυο. Η Ακαδημία θα εξελιχθεί ώστε να περιλαμβάνει έναν κοινό χώρο για τον ακαδημαϊκό κόσμο, τους παρόχους κατάρτισης και τη βιομηχανία που θα τους βοηθά να συντονίζουν εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδεύσεις, χρηματοδότηση και να παρακολουθούν την εξέλιξη της αγοράς εργασίας στον κυβερνοχώρο.
  3. Η Ε.Ε προχώρησε στην έκδοση σειράς νομοθετικών πράξεων που θεσπίζουν ελάχιστα δικαιώματα για τους πολίτες της, ώστε να μπορούν να συνδυάζουν την εργασία με τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Μάλιστα δίνει προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες να συμμορφωθούν. Μεταξύ αυτών είναι και η νέα οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, η οποία καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα άδειας, όπως η άδεια πατρότητας, η γονική άδεια και η άδεια φροντίδας. Προβλέπει επίσης το δικαίωμα γονιών και φροντιστών να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τους εν λόγω κανόνες. Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Σεπτεμβρίου του 2022 η Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 19 κράτη-μέλη λόγω της μη κοινοποίησης από αυτά των απαιτούμενων μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Πλέον, τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.