Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) προσέφερε υποστήριξη και καθοδήγηση, στο πλαίσιο της Εταιρικής του Κοινωνικής Ευθύνης, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την απόκτηση της Πιστοποίησης Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία, «Committed to Excellence in Europe» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πιστοποίησης EFQM Levels of Excellence.

Το διεθνές πιστοποιητικό, που έλαβε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, απονεμήθηκε βάσει των αυστηρών κριτηρίων που θέτει το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας.

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει αντικειμενικά τον τρόπο προσέγγισης όλων των εμπλεκόμενων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την παροχή των άριστων υπηρεσιών μεταπτυχιακής εκπαίδευσης γύρω από την επιστήμη του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας και τη διάχυση των σχετικών ωφελειών στις επιχειρήσεις και την κοινωνία.