Το προσωπικό και οι πόροι που απαιτούνται για τις επιθεωρήσεις εργασίας στα κράτη μέλη πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να εντοπισθούν τόσο η αδήλωτη εργασία όσο και η ψευδής αυτοαπασχόληση και να αντιμετωπισθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ. Τη θέση αυτή υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα που ενέκριναν.

«Οι επιθεωρήσεις εργασίας σε εθνικό επίπεδο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ΕΕ. Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σήμερα στο 18.8% του ΑΕΠ της ΕΕ, θα μπορούσε να αυξήσει τα έσοδα από φόρους και τις κρατικές κοινωνικές παροχές. Ο τομέας των επιθεωρήσεων εργασίας πάσχει από έλλειψη προσωπικού ενώ οι προσπάθειες για διασυνοριακή συνεργασία προσκρούουν σε διάφορα εμπόδια», δήλωσε η εισηγήτρια, Jutta Steinruck. Η έκθεση της σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη εγκρίθηκε με 586 ψήφους υπέρ, 58 κατά και 47 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για επιθεωρητές εργασίας που προσπαθούν να εντοπίσουν περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, ώστε να βελτιωθεί η διασυνοριακή συνεργασία, αλλά και να εντοπιστούν και να καταγραφούν εικονικές εταιρείες και παρόμοιες δραστηριότητες. Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή δεδομένων, κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης μιας ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης ή παρόμοιου πανευρωπαϊκού ηλεκτρονικού εγγράφου, που θα υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

Τα μέλη του ΕΚ προέτρεψαν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε λειτουργία πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης για παραβιάσεις που αφορούν περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας. Τέλος, ένα ακόμη ψήφισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα εγκρίθηκε επίσης βάσει του οποίου οι ευρωβουλευτές ζητούν ο ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων στην ΕΕ να τυγχάνει επαρκούς κοινωνικής προστασίας. Τα μέλη του ΕΚ ζητούν επίσης από τα κράτη μέλη να συντονίζουν καλύτερα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων.