Από την 1η Μαρτίου, η Ergonomia θα προσφέρει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκπαιδεύουν εξ’ αποστάσεως τον προσωπικό τους σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η Ergonomia, έπειτα από ανάλυση των αναγκών των πελατών της και αξιοποιώντας τη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, e-Services» της Κοινωνίας της Πληροφορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αξιοποιεί το διαδίκτυο για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και υιοθετεί συστήματα τηλεκατάρτισης και τηλεσυμβουλευτικής που αρχικά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν θέματα όπως την ασφαλή και άνετη εργασία με Η/Υ και την ασφάλεια και υγεία στα τεχνικά έργα.