Το 77% των ανώτατων στελεχών στην Ευρώπη προετοιμάζεται για τον σημαντικό αντίκτυπο που θα έχει η GenAI στο ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρησιακές λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Αυτό δείχνει η έρευνα European Financial Services AI Survey της EY, βάσει της οποίας το 68% αναμένει ότι έως και το ένα τέταρτο των ρόλων στους οργανισμούς του θα απαιτήσει εκπαίδευση στην ΑΙ ή αναβάθμιση των απαραίτητων δεξιοτήτων, τους επόμενους 6 έως 12 μήνες.

Παράλληλα, το 17% εκτιμά ότι αυτή η ανάγκη εκπαίδευσης θα μπορούσε να αφορά μέχρι και το μισό ανθρώπινο δυναμικό του οργανισμού του. Εντούτοις, το 35% εξήγησε ότι, επί του παρόντος, δεν έχει σχέδια για την εκπαίδευση των ανθρώπων του στην GenAI, ενώ ένα επιπλέον 42% ανέφερε ότι τα αντίστοιχα σχέδιά του βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια και μόλις το 12% δήλωσε ότι διαθέτει προγράμματα εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ομάδες εργαζόμενων. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έρευνα, το 60% επισήμανε ότι ο οργανισμός του έχει επενδύσει ενεργά τους τελευταίους 12 μήνες στην GenAI, με το 75% των στελεχών να σχεδιάζει την αύξηση των συγκεκριμένων δαπανών κατά τους επόμενους 6 έως 12 μήνες.

Επιπλέον, το 60% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένει ότι οι νέες τεχνολογίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους ρόλους και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν όσοι εντάσσονται τώρα στο εργατικό δυναμικό. Έτσι, το 35% των στελεχών σκοπεύει να ενσωματώσει την εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα απασχόλησης αποφοίτων και το 25% σχεδιάζει μία ευρύτερη αναδιάρθρωση των ρόλων και των ευθυνών σε όλες τις entry-level θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, οι τομείς εξειδίκευσης στους οποίους εστιάζουν οι οργανισμοί κατά την αναζήτηση ειδικευμένου προσωπικού, είναι η επιστήμη δεδομένων και η καινοτομία (η κορυφαία επιλογή για το 45% των στελεχών), η πληροφορική (24%) και η διαχείριση λειτουργιών (14%).

Περιορισμένη εμπειρία και κατανόηση του ανθρώπινου δυναμικού
Όταν ρωτήθηκαν για τις σημαντικότερες ανησυχίες τους σχετικά με την ενσωμάτωση της GenAI, τα ανώτατα στελέχη επισήμαναν, κατά κύριο λόγο, την περιορισμένη εμπειρία και κατανόηση του ανθρώπινου δυναμικού γύρω από τις εφαρμογές της GenAI και τον αντίκτυπό τους (36%), την αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις των σημερινών και των υπό εξέταση ρυθμιστικών και κανονιστικών πλαισίων (29%), καθώς και τα ηθικά ζητήματα που συνδέονται με την GenAI (7%). Επίσης, οι ανησυχίες σχετικά με τις ηθικές παραμέτρους της GenAI επικεντρώνονται στην ιδιωτικότητα (32%), τη διαφάνεια και την ευκολία ερμηνείας (23%) και την πιθανότητα διακριτικής μεταχείρισης, μεροληψίας και έλλειψης ακεραιότητας (23%). Ως εκ τούτου, το 18% ισχυρίζεται ότι έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο ηθικής χρήσης της ΑΙ και το 30% δήλωσε ότι αυτό βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, ενώ το 45% τόνισε πως δεν έχει αναπτύξει ακόμη ένα πλαίσιο ηθικής χρήσης της AI.