Ολοκληρώθηκε, την Παρασκευή 17 Μαΐου, η δωρεάν διάθεση 285.751 ιδίων μετοχών σε εργαζόμενους και συνεργάτες της Foodlink, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και στον Όμιλο FDL.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών υλοποιήθηκε, κατόπιν της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10ης Σεπτεμβρίου 2023 και της αντίστοιχης εξουσιοδότησης που είχε δοθεί στο Δ.Σ. της εταιρείας, ενώ οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Η συνολική αξία των μετοχών που διατέθηκαν ανέρχεται σε €138.303,48, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος €0,4840 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας. Επισημαίνεται ότι η Foodlink εφαρμόζει για περισσότερο από 10 χρόνια το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να επιβραβεύσει τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου.