Ποσό ύψους €163.586,32 αποφάσισε να διανείμει το Δ.Σ. της Forum ΑΕ σε εργαζόμενους, μη μετόχους.

Το εν λόγω ποσό προκύπτει από παρακρατηθέντα κέρδη της εταιρείας από προηγούμενες εταιρικές χρήσεις και θα αποδοθεί ως μοναδικό και έκτακτο μπόνους προς εργαζόμενους για τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα της Forum ΑΕ για το 2023.

Σημειώνεται ότι το ακριβές ποσό καθορίστηκε μετά την ετήσια αξιολόγηση των εργαζομένων για το 2023, ανάλογα με την επίτευξη των ατομικών στόχων.