«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η επένδυση στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην δια βίου μάθηση έχει καίρια σημασία σε όλο τον κόσμο για την αύξηση της παραγωγικότητας, την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας, και ειδικά στη χώρα μας που βγαίνει από μια δεκαετή οικονομική κρίση» επισήμανε μεταξύ άλλων ο Γεώργιος Βούτσινος, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για την τεχνική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και τη διά βίου μάθηση στην Ελλάδα, που διοργάνωσε η διαΝΕΟσις.

Ο Γ. Βούτσινος αναφέρθηκε στα χρόνια χαρακτηριστικά της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ελλάδα, όπως η αδυναμία της κοινωνικής της καταξίωσης, η μειωμένη ελκυστικότητά της, η αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητά της, μια εικόνα η οποία αποτυπώνεται και στους σχετικούς δείκτες της ΕΕ όπου η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Παράλληλα, επεσήμανε την αναντιστοιχία μεταξύ των εκροών του συστήματος και των οργανισμών της αγοράς εργασίας και τόνισε την ανάγκη για παρέμβαση, η οποία εκφράστηκε με τον νόμο 4763/2020 που αποτελεί μια «ολιστική μεταρρύθμιση που αλλάζει σχεδόν τα πάντα στην ΕΕΚ στην Ελλάδα».

Ο Γ. Βούτσινος υπογράμμισε δύο χαρακτηριστικά του νέου νόμου: α) δημιουργεί κοινό σχεδιασμό, και β) κεντρικό ρόλο πλέον παίζουν οι κοινωνικοί εταίροι ως οι καταλληλότεροι να μεταφέρουν τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Επίσης, ο νόμος ορίζει νέο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕΚ με κεντρικό συμβούλιο και 13 περιφερειακά συμβούλια, ενώ θεσμοθετεί ένα εθνικό πλαίσιο προσόντων, του οποίου θεματοφύλακας είναι ο ΕΟΠΠΕΠ, λειτουργώντας μέσα σε ένα εξωστρεφές περιβάλλον.

Μιλώντας για τη Διά Βίου Μάθηση, ο Γ. Βούτσινος αναφέρθηκε στα χαμηλά ποσοστά και την έλλειψη δεδομένων, φαινόμενο που με τον νέο νόμο θα αναστραφεί. «Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Εκπαίδευση υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για νέα εθνική στρατηγική στη διά βίου μάθηση με στόχο την αλλαγή της εικόνας και σε αυτόν τον τομέα», υπογράμμισε. Κλείνοντας, σημείωσε ότι προσδοκά στην αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ότι «με το νέο νόμο έγινε προσπάθεια ώστε ένα άναρχο και νεφελώδες τοπίο να γίνει μια συστηματική προσέγγιση όλων των επιπέδων της ΕΕΚ, της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων».