Η Διακήρυξη της Ομάδας Ηγετών των είκοσι πιο ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών τους πλανήτη (G20) που έλαβε χώρα για τη φετινή χρονιά στην Αργεντινή, έκανε σαφή αναφορά στην κρισιμότητα του ζητήματος της διαφύλαξης και προώθησης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Στην διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 30 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2018, καθιερώθηκε μία Διακήρυξη η οποία αποτελείται από 31 παραγράφους με θεματολογία που αφορά όλα τα καίρια ζητήματα του 21ου αιώνα. Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η δωδέκατη παράγραφος σχετίζεται με την ισότητα των φύλων, χωρίς την οποία δεν είναι εφικτή ούτε η οικονομική πρόοδος, ούτε η δίκαιη και αειφόρος ανάπτυξη.

Στόχοι που συμπεριλήφθηκαν στη χάρτα είναι:
• Η επιτάχυνση των δράσεων με σκοπό την μείωση τους χάσματος στο έμφυλο εργατικό δυναμικό κατά 25% μέσα στα επόμενα 6 χρόνια.
• Προώθηση κάθε πρωτοβουλίας μου επιδιώκει κάθε μορφής διάκρισης κατά των γυναικών αλλά κυρίως να επιτευχθεί η εξάλειψη της έμφυλης βίας.
• Συνεργασία και σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.
• Περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης και ενθάρρυνση της κατάκτησης θέσεων σε κέντρα λήψης αποφάσεων από γυναίκες.
• Βελτίωση της σχέσεις των γυναικών με την τεχνολογία.
• Ενθάρρυνση και στήριξη σε επιχειρηματικές κινητοποιήσεις γυναικών.

Η ΓΓΙΦ επισημαίνει ότι τα προαναφερθέντα έξι μηνύματα της Διακήρυξης Ηγετών της Ομάδας των G20 συνάδουν με τις πολιτικές και τις δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών της χώρας μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) 2016-2020».
(Πηγή: ΓΓΙΦ, www.isotita.gr)