Η δημιουργία καινοτόμων και ελκυστικών πρακτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενθάρρυνση της απασχόλησης των γυναικών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την εξάλειψη των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ των φύλων είναι οι απώτεροι στόχοι του ευρωπαϊκού έργου gender-IT, της διετούς πρωτοβουλίας που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της δράσης Leonardo da Vinci.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου πολλαπλών φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο θα ενθαρρύνει ενεργά τη συμμετοχή των γυναικών σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη μελλοντική απασχόλησή τους στον τομέα των ΤΠΕ, καθώς οι γυναίκες σχεδιαστές συστημάτων πληροφορικής, αναλυτές και προγραμματιστές στην Ευρώπη των 27, ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 20%. Το gender-IT αναπτύχθηκε από μία διακρατική κοινοπραξία που συστάθηκε ειδικά για το σκοπό της υλοποίησης του εν λόγω έργου.
Περισσότερες πληροφορίες: www.gender-it.eu