Σήμερα, όλο και περισσότεροι οργανισμοί συνειδητοποιούν τον σημαντικό αντίκτυπο που έχουν στη ζωή των ανθρώπων, είτε αυτοί είναι εργαζόμενοι, είτε καταναλωτές, είτε προμηθευτές, είτε ολόκληρη η κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η GEP και η Hellas EAP ενώνουν τις εξειδικεύσεις και τις δυνάμεις τους και προτείνουν ολοκληρωμένες λύσεις Wellbeing για Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Βασικά ερωτήματα όπως, ποια είναι η συμβολή των Οργανισμών στην ευημερία των ανθρώπων και της κοινωνίας και πόσο βιώσιμες είναι οι πρακτικές τους, έρχονται διαρκώς στο προσκήνιο. Και καθώς υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων που εξετάζουν και συζητούν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την ευημερία και δημιουργούν αξία πέρα από τον οικονομικό πλούτο, υπάρχει παράλληλα και η επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα από τα λόγια στη δράση και να συμβάλλουν σε ένα μέλλον δίκαιο και βιώσιμο, τόσο για τους ίδιους όσο και για την κοινωνία.

PEOPLE, PLANET, PROFIT… & WELL-BEING

    Γιώργος Λαμπρινός, CEO, GEP

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις και οι οργανισμοί παγκοσμίως ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική της ανάπτυξής τους με τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες βιωσιμότητας, που είναι οι άνθρωποι, το περιβάλλον και η κερδοφορία. Πυλώνες που αναφέρονται διεθνώς ως τα 3P’s της βιώσιμης ανάπτυξης, People, Planet, Profit.

Στην έννοια της βιωσιμότητας λοιπόν αναγνωρίζεται ότι η οικονομική, η κοινωνική και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι αλληλένδετες. Αν ο στόχος του εκάστοτε οργανισμού είναι η επιτυχία, η συνεχής ανοδική πορεία και η διατήρηση των καλών αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου, τότε θα ήταν ωφέλιμο να κατανοήσουμε πώς το καθένα από τα τρία αυτά χαρακτηριστικά επηρεάζουν το ένα το άλλο, όχι μόνο στο σήμερα αλλά και στη μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης.

Η έννοια της αειφορίας για τους επιτυχημένους οργανισμούς δεν περιορίζεται μόνο στο τι γίνεται, αλλά και στο πώς γίνεται αυτό. Και το πώς έχει πάντα να κάνει με την διαμορφωμένη κουλτούρα, με τη νοοτροπία του οργανισμού και όχι με το σκεπτικό της κανονιστικής συμμόρφωσης και μόνο.

Είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί ανεξαρτήτως μεγέθους στη χώρα μας, υιοθετούν τους τρεις πυλώνες βιωσιμότητας ως έναν τρόπο να αναδείξουν τις αξίες τους, να μετρήσουν τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματά τους και να αυξήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενσωμάτωση της Εργασιακής Υγείας και Ασφάλειας στο πλάνο και στις στρατηγικές βιωσιμότητας αποτελεί μια ευκαιρία για την καλύτερη προστασία, την ευεξία και τελικά την ευημερία των εργαζομένων, παράγοντες που οδηγούν στην επίτευξη ενός πραγματικά αειφόρου οργανισμού.

Πρόσφατα στη GEP, ανακοινώσαμε το εταιρικό μας μήνυμα «Working Better, Living Well». Παραδίδοντας ένα καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στους εργαζομένους μας, κάνουμε πράξη την ουσία της βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργούμε ένα σαφές αποτύπωμα στην κοινωνία και μετρήσιμα αποτελέσματα, με αποδεδειγμένο όφελος προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.

SUSTAINABLE HUMAN CAPITAL

    Τατιάνα Τούντα, CEO, Hellas EAP

Η έννοια της βιωσιμότητας έρχεται να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στον εταιρικό κόσμο. Καθώς τόσο η σωματική όσο και η ψυχική υγεία στην εργασία εντάσσονται πλήρως στην συνιστώσα της κοινωνικής ευθύνης, τοποθετούνται στο επίκεντρο της στρατηγικής των επιχειρήσεων και επιβάλλεται να αποτελούν βασικά στοιχεία κάθε προσπάθειας βιωσιμότητας. Δεν μπορεί ένας οργανισμός να ισχυρίζεται ότι είναι μια βιώσιμη, ηθική και κινούμενη βάσει αξιών επιχείρηση αν δεν διασφαλίζει την ευημερία και ευεξία των ίδιων των εργαζομένων της. Βιώσιμη ανάπτυξη συνεπάγεται φροντίδα των οργανισμών για τους ανθρώπους τους. Σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις (που ακολουθούν πρακτικές ενίσχυσης του Wellbeing των εργαζομένων) επιλέγουν να εργαστούν τα ταλέντα και αυτούς τους οργανισμούς σέβονται και προτιμούν οι καταναλωτές.

Η καλή ψυχική υγεία και η ευεξία δεν αποτελούν μόνο βασικούς παράγοντες για την κοινωνική συνοχή, οικονομική και αειφόρο ανάπτυξη αλλά είναι και ύψιστης σημασίας για την αύξηση της αποδοτικότητας, της δέσμευσης και των επιπέδων ενέργειας των εργαζομένων. Οι πρακτικές wellbeing, για να αποφέρουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, χρειάζεται να έχουν διάρκεια και ολιστική προσέγγιση, να αποτελούν βασικό μέρος της στρατηγικής των οργανισμών και όχι αποσπασματικές ενέργειες.

Σε παγκόσμια επίπεδο, οι εργαζόμενοι θέλουν να βλέπουν εμπράκτως ότι ο οργανισμός τους νοιάζεται για αυτούς και ως άτομο. Λειτουργώντας σε αυτό το πλαίσιο, στην Hellas EAP εργαζόμαστε συστηματικά και στρατηγικά, για τη δημιουργία Βιώσιμου Ανθρώπινου Δυναμικού (Sustainable Human Capital). Με τις υπηρεσίες μας συμβάλουμε στην ανάπτυξη μιας εργασιακής κουλτούρας που έχει στο επίκεντρο την υποστήριξη και φροντίδα των ανθρώπων. Υποστηρίζουμε και φροντίζουμε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν από το πιο απλό καθημερινό θέμα μέχρι και πιο δύσκολα ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία ή/και χρόνιες ασθένειες. Παράλληλα, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους να αποκτούν διαχρονικές δεξιότητες, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε στρεσογόνο πρόκληση, να αποκτήσουν υψηλότερα επίπεδα ευεξίας και ανθεκτικότητας και να επιτύχουν αρμονία στην προσωπική και εργασιακή τους ζωή. Τελικός μας στόχος είναι να έχουν οι εργαζόμενοι μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να είναι υγιείς, ευτυχισμένοι και αποδοτικοί στην εργασία, στην οικογένεια και στο κοινωνικό τους περιβάλλον.