Ο Γιάννης Κεχαγιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ Κέντρο Ανάπτυξης Εργασιακού και Επιχειρηματικού Πολιτισμού, μιλάει στο HR PROFESSIONAL για τους στόχους και το έργο του νέου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού.

HR Professional: Το λογότυπο του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ εκπέμπει περισσότερα από τον έντονα ανθρωποκεντρικό του συμβολισμό. Σε τι ακριβώς μας προσκαλείτε να εστιάσουμε;

Γιάννης Κεχαγιάς: Με το λογότυπό μας προσπαθήσαμε να προβάλουμε τρία στοιχεία της φιλοσοφίας και των στόχων μας. Διακρίνετε ελπίζω την ισοτιμία, την ανοδική πορεία και τη σταδιακή αλλαγή. Οι άνθρωποι συναντιούνται στο κέντρο, σχηματίζοντας ένα Π, το αρχικό της λέξης ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Έτσι δημιουργήσαμε και το όνομα του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ σαν μια ΝΕΑ σύνθετη λέξη που εννοιολογικά παραπέμπει σε ένα ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Το χρώμα που επιλέξαμε παραπέμπει στην Ελλάδα, όμως αντανακλά μια προοπτική δημιουργίας ενός νέου, δικού μας Πολιτισμού στο χώρο της εργασίας και των επιχειρήσεων, όχι μια ακόμη αναποτελεσματική μεταφορά ξένων προτύπων και αξιών.

HR Professional: Τι είδους οργανωτική μορφή έχετε;

Γιάννης Κεχαγιάς: Είμαστε είναι ένας ΜΚΟ, με τη μορφή μη κερδοσκοπικής εταιρείας που λειτουργεί με Τομείς δραστηριοτήτων. Σε αυτήν τη φάση οι Τομείς καλύπτονται από τα εννέα ιδρυτικά μέλη του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ που προέρχονται από τον πανεπιστημιακό, τον επιχειρηματικό και τον πολιτισμικό χώρο, αλλά και από νέα μέλη που ήλθαν για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία μας, μαζί με την BOUSSIAS.

HR Professional: Ως άτομα λέτε ότι δραστηριοποιείσθε σε διαφορετικούς χώρους. Τι σας έφερε μαζί;

Γιάννης Κεχαγιάς: Οι πορείες των περισσότερων από εμάς είχαν κατά καιρούς διασταυρωθεί. Όλοι διαπιστώναμε την αναγκαιότητα αντιμετώπισης ενός προβλήματος που όχι απλά υπάρχει αλλά οξύνεται συνεχώς, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική αντιμετώπισής του. Δεν θα διαφωνήσετε πιστεύω στο ότι αφενός ο πολιτισμός μας επηρεάζεται όλο και εντονότερα από τη διάδραση επιχειρήσεων και εργαζομένων, αφετέρου όμως η διάδραση αυτή δεν λειτουργεί παραγωγικά για το άτομο, την επιχείρηση ή την κοινωνία, με τα γνωστά για όλους αποτελέσματα.

HR Professional: Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στη διάδραση εργαζομένων και επιχειρήσεων, σαν να είναι καθοριστική για την κοινωνία μας. Γιατί;

Γιάννης Κεχαγιάς: Γιατί το αποτέλεσμα αυτής της διάδρασης επηρεάζει καθοριστικά και την ευημερία της κοινωνίας αλλά και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε ατόμου. Όσα συμβαίνουν, και θα συμβούν, πιστεύω ότι αναδεικνύουν την αναγκαιότητα μιας προσπάθειας, ώστε να διαμορφώσουμε ένα διαφορετικό πολιτισμικό κλίμα και πλαίσιο αξιών. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αφενός η επιχείρηση ως κοινωνικό κύτταρο απαλλάσσεται από τη γενική και εκ των προτέρων ενοχοποίησή της και αφετέρου οι εργαζόμενοι βιώνουν την εργασία ως μια διαδικασία απόκτησης εμπειριών και ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης.


HR Professional: Πράγματι θα ήταν ωραίο αν μπορούσαμε να το πετύχουμε ως άτομα αρχικά, αλλά και ως επιχειρήσεις και κοινωνία. Πώς σκέπτεστε να προχωρήσετε;

Γιάννης Κεχαγιάς: Αρχικά θα γίνουν ενέργειες επικοινωνίας με στόχο την προσέλκυση μελών -ατόμων και εταιρειών – που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Κέντρου.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

  • Έρευνες και μελέτες
  • Διαλέξεις και συνέδρια
  • Τηλεοπτικές συνεντεύξεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης
  • Αρθρογραφία
  • Εκπαίδευση και Σεμινάρια
  • Site που θα λειτουργεί και ως Forum μεταξύ των μελών
  • Newsletter ή άλλη περιοδική έκδοση.

Στη συνέχεια, μέσω επαφών με θεσμικούς φορείς, όπως είναι ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας, θα επιδιωχθεί η δημιουργία συνεργασιών και συνεργιών που θα προάγουν τον κύριο στόχο του Κέντρου, δηλαδή την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το θέμα των αξιών και του πολιτισμού στον κοινωνικό και τον εργασιακό χώρο. Σημείο εκκίνησης θα είναι η διεξαγωγή μιας πρωτοποριακής έρευνας, η οποία θα αποτελέσει τη βάση των θέσεων και των παρεμβάσεων του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ.


HR Professional: Φαίνεται να δίνετε μεγάλη έμφαση στην έρευνα. Υπάρχουν ακόμη πράγματα που δεν έχουν διερευνηθεί επιστημονικά ή εμπειρικά στο αντικείμενο που πραγματεύεστε;

Γιάννης Κεχαγιάς: Ναι. Αυτό διαπίστωσε η επιστημονική μας ομάδα μετά από έρευνες μηνών. Φυσικά, η επιχείρηση ως χώρος εργασίας έχει αποτελέσει πεδίο πολλών επιστημονικών ερευνών. Ωστόσο, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς το πώς επιδρούν δομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες των επιχειρήσεων στις συνειδήσεις και τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Δεν έχει επίσης διερευνηθεί και το αντίστροφο, δηλαδή η επίδραση που ασκούν οι αξίες και οι πεποιθήσεις που οι εργαζόμενοι έχουν αποκτήσει μέσα από τη διαδικασία κοινωνικοποίησής τους, πάνω στην κουλτούρα των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Ιδιαίτερα από την ελληνική βιβλιογραφία απουσιάζουν συστηματικές μελέτες αυτής της αλληλεπίδρασης, με συνέπεια την αδυναμία χάραξης ολοκληρωμένης πολιτικής επί του κοινωνικού και πολιτισμικού πεδίου.

Επειδή η προσπάθεια αυτή δεν έχει προηγούμενο σε άλλη χώρα, η έρευνα θα δρομολογηθεί σε μια εξερευνητική βάση και θα εξελίσσεται παράλληλα με ενέργειες επικοινωνίας, έτσι ώστε όσοι την παρακολουθούν να διαπιστώνουν ότι είναι αυστηρά επιστημονική και με αυτή την έννοια αντικειμενική και διαφανής.

HR Professional: Μια τέτοια έρευνα θα έχει νομίζω σημαντικό κόστος. Πώς σκοπεύετε να το καλύψετε;

Γιάννης Κεχαγιάς: Πρόκειται όντως για ένα σημαντικό κόστος, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή. Δεν είναι όμως πιστεύω απαγορευτικό, γιατί σκοπεύουμε να το καλύψουμε με μια «πολυσυλλεκτική» προσέγγιση. Αντί δηλαδή να επιδιώξουμε την κάλυψή του μέσω πολύ λίγων εταιρειών-χορηγών, θέλουμε να προσελκύσουμε πολλά μέλη, που μέσω των εγγραφών και των συνδρομών τους, είτε ως άτομα είτε ως εταιρείες, θα συμβάλλουν στην κάλυψη αυτού του κόστους.

Η επιλογή μας αυτή εναρμονίζεται με την ίδια τη φύση του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ. Το ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ δεν αποτελεί ένα ακόμη «Τhink Tank» που πιστεύει ότι έχει όλες τις απαντήσεις και απευθύνεται σε μια ελίτ. Αντίθετα, έχει ως κύριο εργαλείο την έρευνα και ως στόχο την αναδιαμόρφωση κοινωνικών, επιχειρηματικών και εργασιακών αξιών. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι εργάζονται ή δραστηριοποιούνται ως επιχειρηματίες, καλώντας τους έτσι σε μια συνεχή διάδραση. Γι’ αυτό έχουμε ερευνητικό προσανατολισμό, με παράλληλη βέβαια και ευρεία διάχυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων των ερευνών που θα διεξάγουμε.

Η πρώτη είναι η «Έρευνα Αξιών», μια έρευνα που βασίζεται στη μέθοδο της επαναστροφής με την οποία συσχετίζεται το αποτέλεσμα με την αιτία που το δημιούργησε. Πιο συγκεκριμένα, η «’Ερευνα Αξιών» θα συνδέσει για πρώτη φορά τις αξίες που ανταποκρίνονται στην υπάρχουσα Δομή της κοινωνίας μας με τις αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική δυναμική, να αναδιαρθρωθεί η κοινωνία και να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να επισημάνω ότι την ανάλυση των δεδομένων και την επεξεργασία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα αναλάβει η επιστημονική ομάδα του ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ. Αυτό περιορίζει το κόστος της έρευνας στη συλλογή των στοιχείων από το δείγμα, το οποίο ως αντιπροσωπευτικό θα είναι μεγάλο και θα προσεγγιστεί με προσωπικές συνεντεύξεις.


HR Professional: Εκτός από τη δυνατότητα να συμβάλουν σε μια πρωτοποριακή και σημαντική πρωτοβουλία, προσφέρετε κάτι άλλο στα μέλη – άτομα ή εταιρείες;

Γιάννης Κεχαγιάς: Στόχος μας είναι να προσφέρουμε σταδιακά στα άτομα-μέλη μας ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών και κατευθύνσεων για την επαγγελματική τους πορεία. Στις εταιρείες-μέλη θα προσφέρουμε ένα μοντέλο σύνδεσης της κουλτούρας της εταιρείας με την απόδοσή της, το οποίο έχουμε ήδη αναπτύξει. Το μοντέλο αυτό είναι ένα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ εργαλείο αντιληπτικής έρευνας μεταξύ των «Key managers» της επιχείρησης-μέλους.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το μοντέλο αυτό, με επίκεντρο την Προσαρμοστικότητα, συνδέει τους Σκοπούς με τη Στρατηγική ικανότητα και την Εταιρική κουλτούρα της επιχείρησης και εντοπίζει συγκεκριμένες περιοχές βελτίωσης, σύμφωνα με τη συνισταμένη των απόψεων των Key managers, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο οκτώ ενοτήτων και υποενοτήτων.

HR Professional: Τι ακριβώς εννοείτε «εσωτερικό»; Δεν θα ανακοινώσετε τα αποτελέσματα της έρευνας;

Γιάννης Κεχαγιάς: Όχι, η έρευνα αυτή ολοκληρώνεται και προσφέρεται δωρεάν στις εταιρείες-μέλη, μαζί με προτάσεις, παραμένοντας εμπιστευτική, γιατί το μοντέλο που αναπτύξαμε παραμετροποιείται, ώστε να αντανακλά τις ιδιαιτερότητές της. Περισσότερα θα μπορείτε να μάθετε στο site μας ή σε μια ενημερωτική συνάντηση μαζί μας.

HR Professional: Τι πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να γίνει μέλος;

Γιάννης Κεχαγιάς: Να επισκεφθεί το site μας poliergon.org ή να μας στείλει email στη διεύθυνση [email protected]. Μπορεί αν θέλει να ενταχθεί σε κάποιον από του Τομείς μας, μια και το ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ χρειάζεται… πολύ-έργον.

HR Professional: Πώς τελικά συνδέεται το ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ με την κρίση;

Γιάννης Κεχαγιάς: Η κρίση πέρα από την οικονομικά της αίτια και επιπτώσεις έχει και σημαντικές διαστάσεις που σχετίζονται με τις αξίες μας. Τις αξίες ατόμων, εργαζομένων, στελεχών, επιχειρήσεων. Για τις αξίες αυτές πολλοί μιλούν «γενικώς και αορίστως» χωρίς να βλέπουν καθαρά την πραγματικά πολυσύνθετη αυτή εικόνα.

Το ΠΟΛΙΕΡΓΟΝ, διερευνώντας τη δομή και τη δυναμική του αξιακού μας συστήματος, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας στέρεης βάσης για το μέλλον.