Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της Grant Thornton «Γυναικείο Επιχειρείν: Εφαρμόζοντας το σχέδιο δράσης στην πράξη» για το 2020, το 78% των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιεί δράσεις για την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην ανέλιξή τους σε ανώτερες διοικητικές θέσεις.

Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση αναπτυξιακών ευκαιριών στις γυναίκες (34%), τη δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς (34%) και την ευέλικτη εργασία (31%), παρουσίασε αύξηση.

Εντούτοις, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ανέρχεται στο 29%, το ίδιο ακριβώς με πέρυσι. Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι το συνολικό ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αυξήθηκε από το 22% το 2019 στο 24% το 2020, το ποσοστό των επιχειρήσεων με καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση αυξήθηκε εξίσου.

Τέλος, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αναφέρουν πως οι δράσεις που υλοποιούν για να βελτιώσουν την ισότητα των φύλων είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς (32%), η δυνατότητα ευέλικτης εργασίας (20%), η εξασφάλιση πρόσβασης σε επαγγελματικές ευκαιρίες (17%) και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και coaching (14%).