Βελτιώσεις στο Σχέδιο Νόμου «για την Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης», που θα αποκαθιστούν τις ανισότητες και θα προωθούν την ίση μεταχείριση εργαζόμενων λόγω φύλου και οικογενειακών υποχρεώσεων, προτείνει με επιστολή της προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη η ΓΣΕΕ.

Ακόμη με επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητεί κατά την τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να προηγούνται οι απαιτήσεις των εργαζομένων από τις απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο ζήτημα της προστασίας της ισότητας, η ΓΣΕΕ ζητά να διατυπωθούν οι ρυθμίσεις του άρθρου 36, με τρόπο ώστε να μην εξαιρούνται από αυτές σημαντικές κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων, που χρήζουν ίσης προστασίας, όπως π.χ. μητέρες που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο Τομέα, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή εποπτευόμενους από αυτούς φορείς που υπάγονται αποκλειστικά ως προς το καθεστώς αδειών και παροχών μητρότητας στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αναφέρει επίσης, ότι κατά την ισχύουσα πρακτική, εργαζόμενες οι οποίες εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ενώ τυπικά υπάγονται σε έστω κατά τι ευνοϊκότερες για την άδεια φροντίδας παιδιού ρυθμίσεις, δεν επωφελούνται, γιατί απλά είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να τις χορηγήσει ή εργάζονται σε ατομικές επιχειρήσεις και είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας, παρόλο που τα συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας εξομοιώνονται νομοθετικά με τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και υπάγονται σε όλους τους κλάδους ασφάλισής του, λαμβάνουν δε τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας του ΟΑΕΔ.

Ακόμη, εργαζόμενες μητέρες που δεν έχουν λάβει επίδομα μητρότητας από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., λόγω μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης (200), όπως π.χ. οι νεοπροσλαμβανόμενες, οι εποχικά απασχολούμενες, οι ευέλικτα απασχολούμενες κ.λπ. Προβλήματα αντιμετωπίζουν και εργαζόμενες μητέρες που είτε δεν έχουν κάνει καθόλου χρήση της ισόχρονης άδειας φροντίδας παιδιού, είτε έχουν κάνει χρήση μέρους της συνολικής διάρκειας αυτής ως ισόχρονης άδειας με αποδοχές κ.ο.κ.

Η Συνομοσπονδία ζητά να απαγορευτεί με ρητή διατύπωση ο συνυπολογισμός του 6μηνου της ειδικής άδειας μητρότητας στους 30 μήνες που διαρκεί το δικαίωμα της άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), συνυπολογισμός ο οποίος κατά την ισχύουσα πρακτική, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, επιβάλλεται μονομερώς από τους εργοδότες. Η ΓΣΕΕ ζητεί ακόμη να διασφαλίζεται άμεση πρόσβαση σε αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου της άνισης μεταχείρισης εργαζομένων λόγω φύλου και οικογενειακών υποχρεώσεων και να προβλέπεται αυτεπάγγελτη παρέμβαση των Επιθεωρητών Εργασίας για την εφαρμογή της Αρχής των ίσων ευκαιριών.

Στην επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Μ. Χρυσοχοΐδη, για τις τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα, η ΓΣΕΕ τονίζει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη εξασφάλισης και των εργαζομένων από τις άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα δικαιώματά τους και την αποτελεσματική προστασία τους.