Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ του ΟΟΣΑ για το 2013 με τίτλο «Θέσεις εργασίας, Ισότητα και Εμπιστοσύνη», που έλαβε μέρος στο Παρίσι, 27 - 29 Μαΐου, η Randstad λάνσαρε την πρώτη έκδοση του «Flexibility@work» που αποτελεί μια νέα ετήσια έκθεση σχετικά με την ευέλικτη εργασία και την απασχόληση.

Η έρευνα διεξήχθη από την SEO Economic Research και παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των διεθνών τάσεων αναφορικά με την απασχόληση στις εργασιακά ευέλικτες αγορές της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας καταδεικνύει ότι η ευέλικτη εργασία δεν εμφάνισε αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία, ούτε υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μορφών ευέλικτης εργασίας.

Κατά την τελευταία δεκαετία, για παράδειγμα, το συνολικό ποσοστό της ευέλικτης εργασίας στη Γερμανία, αυξήθηκε από 22,5% που ήταν το 2000 σε 24,4% το 2012, ενώ στην Ισπανία μειώθηκε από 50,2% που ήταν το 2000 σε 39,9% το 2012. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ευέλικτης εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως όσον αφορά την προσωρινή απασχόληση και τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η ευέλικτη εργασία είναι η πρώτη μορφή απασχόλησης που πλήττεται από τη μείωση της ζήτησης εργατικού δυναμικού λόγω οικονομικής ύφεσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργαζόμενους μικρότερης ηλικίας και χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου.

Ταυτόχρονα όμως, η ευέλικτη εργασία θα είναι η πρώτη μορφή απασχόλησης που ανακάμπτει, όταν η οικονομία σταθεροποιηθείται ξεπερνώντας την οικονομική κρίση. Η δυνατότητα προσφοράς ευέλικτων μορφών εργασίας μπορεί να επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη. Συνεπώς, μπορούμε να αναμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη των ευέλικτων μορφών εργασίας στις περισσότερες δυτικές χώρες, όταν οι οικονομίες τους αρχίσουν και πάλι να αναπτύσσονται.

Συγκεκριμένα για την προσωρινή απασχόληση, αν και αποτελεί μόνο ένα μικρό τμήμα του συνόλου των ευέλικτων μορφών εργασίας, κατά την τελευταία δεκαετία έχει παρατηρηθεί διαρθρωτική ανάπτυξη πέραν του οικονομικού κύκλου. Ο Ben Noteboom, Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad δήλωσε: «Η έρευνα “Flexibility@work” για 2013 αποδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται συγκεκριμένες μορφές ευέλικτων σχέσεων εργασίας, εξαρτάται από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των διαφόρων εθνικών αγορών εργασίας, και ως εκ τούτου ποικίλλει ευρέως. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να σχετίζονται με την ανάγκη για καινοτομία, την ανάπτυξη ή ύφεση σε ορισμένους οικονομικούς τομείς ή τον οικονομικό κύκλο για να αναφέρουμε μόνο μερικές πιθανές επιρροές».

Τέλος, η ύπαρξη του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου συμβάλλει στην καταπολέμηση της παράνομης εργασίας, διευκολύνει τη μετάβαση από την ανεργία στην εργασία και μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες παρέχοντας νόμιμη εργασία στις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων.