Τον 3o Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξής του έδωσε στη δημοσιότητα ο Hellenic Heathcare Group (HHG), ο οποίος αφορά σε δεδομένα για το 2022. Σύμφωνα με τον Απολογισμό, το 2022 και με την εισαγωγή δύο νέων εταιρειών, ο Όμιλος απασχολούσε συνολικά 5.297 εργαζόμενους, καταγράφοντας 5% αύξηση σε σχέση με το 2012, ενώ προσέλαβε συνολικά 880 εργαζόμενους, μειώνοντας συγκριτικά με το 2021 το ποσοστό κινητικότητας των εργαζομένων κατά 4% (19% το 2022). Από αυτούς, το 95% απασχολούνταν με συμβάσεις αορίστου χρόνου ή σε θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ το 71% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης ήταν γυναίκες. Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση 2% των εργαζομένων κάτω των 30 ετών, ενώ ο Όμιλος διατήρησε το ποσοστό των γυναικών σε υψηλά επίπεδα (57% το 2022), με το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις να φτάνει το 53%.

Επιπλέον, το 70% των νέων προσλήψεων ήταν γυναίκες και το 42% νέοι κάτω των 30 ετών. Όσον αφορά στις αποχωρήσεις, αυτές καταγράφηκαν το 2022 σε 684, ήτοι 17% λιγότερες σε σύγκριση με το 2021. Επιπρόσθετα, βάσει του εν λόγω Απολογισμού, ο Όμιλος HGG υλοποίησε συνολικά 24.301 ώρες εκπαίδευσης, αυξάνοντας κατά 29% των αριθμό των εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν, αλλά και κατά 140% την δαπάνη για εκπαίδευση.

Έτσι, οι εργαζόμενοι του Ομίλου έλαβαν κατά μέσο όρο 5 ώρες εκπαίδευσης, ενώ το 2022 έλαβαν χώρα 70 εκπαιδεύσεις σε τεχνικά θέματα, 39 που είναι σχετικές με το περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια, 11 σε θέματα GDPR καθώς και 24 εκπαιδεύσεις που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές. Συνολικά, για τις εκπαιδεύσεις των εργαζομένων προσφέρθηκαν 82.336 ευρώ. Τέλος, το 2022 ο Όμιλος προχώρησε στην αξιολόγηση του 92% των εργαζομένων, δίνοντάς τους περαιτέρω ευκαιρίες εξέλιξης και ενδυνάμωσης.