Τις τάσεις και τις προκλήσεις στον κλάδο του HR καταγράφει η έκθεση HR 20.21 τoυ Ομίλου Adecco, με δείγμα 400 επαγγελματίες του HR από την Ανατολική Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Συγκεκριμένα, βάσει της εν λόγω έκθεσης, τα στελέχη επιλέγουν υποψηφίους με κύρια κριτήρια τη συμπεριφορά και τις αξίες τους, οι οποίες πρέπει να ταιριάζουν με αυτές του οργανισμού στον οποίο πρόκειται να ενταχθούν, ενώ ένα HR στέλεχος χρειάζεται κατά μέσο όρο να πάρει συνέντευξη από 5 υποψηφίους που θα έχουν φτάσει σε τελικό στάδιο αξιολόγησης για να καλύψει μία θέση.

Βέβαια, αυτός ο αριθμός ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον κλάδο, την προσφορά υποψηφίων στη συγκεκριμένη ειδικότητα και το ιεραρχικό επίπεδο της θέσης προς κάλυψη. Επιπλέον, ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη μιας ανοιχτής θέσης εργασίας είναι 1 μήνας, με την περίοδος αυτή να μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις διαδικασίες της κάθε εταιρείας, την πολυπλοκότητα και τις απαιτήσεις της κάθε θέσης και το πακέτο αμοιβών και παροχών.

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, ο κύριος λόγος που ωθεί ένα άτομο να αλλάξει εργασία είναι η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και ακολουθεί ως αιτία η κακή συνεργασία με τον προϊστάμενο. Τέλος, οι πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται σε θέσεις με αυξημένη δυσκολία στην κάλυψή τους είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα επίλυσης περίπλοκων ζητημάτων, η αναλυτική σκέψη και η καινοτομία, ενώ οι τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση υποψηφίων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είναι η πληροφορική, τα τεχνικά επαγγέλματα και ο χρηματοοικονομικός τομέας.