Τα HR Excellence Awards εντάσσονται στις ετήσιες δράσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της ΕΕΔΕ και υποστηρίζουν καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται με επιτυχία και έχουν θετική επίδραση και όφελος προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιχειρηματίες, εργαζομένους, κοινωνία κ.ά.

Σκοπός της διοργάνωσης είναι να ενθαρρύνει και να στηρίξει έμπρακτα, όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού, οριοθετώντας το πλαίσιο μέσω του οποίου θα εντοπίζονται, θα αναδεικνύονται, θα δημοσιοποιούνται και θα επιβραβεύονται επιτυχημένες πρακτικές.

Οι πρακτικές αυτές οφείλουν να προσθέτουν αξία στη λειτουργία και στα συνολικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και να αποτελούν φωτεινά παραδείγματα προς μίμηση στον τομέα διοίκησης και ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα. Οι υποψηφιότητες για τα HR Excellence Awards 2012 περιλαμβάνουν προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν ή ολοκληρώθηκαν την περίοδο 01/01/2011 έως σήμερα.

Οι κατηγορίες των βραβείων είναι οι εξής:
Τεχνολογία στο HR (HR Technology)
Διαχείριση Ταλέντων (Τalent Management)
Εργασιακό περιβάλλον, ψυχική υγεία και ασφάλεια (Workforce Wellness, Health and Safety in the Working Environment)
Καινοτομία στο HR (Innovation in HR)
Διοίκηση της Απόδοσης – Κουλτούρα υψηλής απόδοσης (Performance Management – High Performance Culture)
Διαχείριση αλλαγών. Eπαναπροσδιορισμός κουλτούρας και εσωτερική επικοινωνία.
Εξαγορές και συγχωνεύσεις (Managing Change. Cultural Change. Internal Communication. Mergers and Acquisitions)
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη (Training and Development)

Τα βραβεία στοχεύουν στην ανάδειξη και επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών και επιτυχημένων στρατηγικών τις οποίες εφάρμοσαν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, δημιουργώντας αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξή τους. Στην παρουσίαση καινοτομιών, εργαλείων και μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν από επαγγελματίες, φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκούς του χώρου του HR. Στην προσέλκυση και συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων από τον χώρο της Διοίκησης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.Πληροφορίες: http://www.hrea-eimad.gr/index.html.