Για να επιτευχθούν οι στόχοι ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας που προκηρύσσει η Ατζέντα της Λισαβόνας, οι Ευρωπαϊκές αγορές εργασίας θα πρέπει να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις ευελιξία και την ίδια στιγμή να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα ασφάλειας που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (flexicurity).

Η συμβολή του τομέα προσωρινής απασχόλησης έγκειται στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενσωμάτωσή τους στην αγορά. Η Adecco υποστηρίζει τη συμφωνία αυτή ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, καλωσορίζει τη διάταξη της Οδηγίας που ζητά από τα κράτη – μέλη να επανεξετάσουν τους περιορισμούς που ισχύουν ακόμα σε εθνικό επίπεδο. Παρόλο που αρκετά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν άρει κάποιους περιορισμούς (όπως η Γαλλία σχετικά με τη μόνιμη απασχόληση). Παρ’όλα αυτά, στην Ισπανία είναι ακόμα απαγορευμένη η πρόσβαση σε υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης τόσο στον κατασκευαστικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο περιορισμός στο δημόσιο τομέα ισχύει και στο Βέλγιο.

Η Adecco επισημαίνει ότι χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες προκειμένου να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η άρση των περιορισμών που παραμένουν σε ισχύ θα διευκόλυνε τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού να αυξήσουν τη συμβολή τους στην βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας τουλάχιστον 570.000 νέες θέσεις.