Ο Όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2011 σημείωσαν αύξηση 24% (18% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες) και έφτασαν τα €4,9 δισ. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε στο 17,4%, σημειώνοντας πτώση 60 μονάδων βάσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος (80 μονάδες βάσης πτώση σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες).

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν 6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Το αναπροσαρμοσμένο περιθώριο EBITA (λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων) προ δαπανών ενσωμάτωσης διαμορφώθηκε στο 3,6%. Οι ημέρες πίστωσης παρέμειναν στις 54 όπως και στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.