Ο Όμιλος Adecco ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2011 καθώς και τα συνολικά αποτελέσματα του περασμένου έτους.

Τα έσοδα το 2011 έφτασαν τα €20,5 δισ., αυξημένα κατά 10% σε οργανική βάση. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 17,4%, σημειώνοντας πτώση 40 μονάδων βάσης (πτώση 60 μονάδων σε οργανική βάση). Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 6% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες (4% σε οργανική βάση).

Το EBITA κατά το 2011 διαμορφώθηκε στα €814 εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση 13% (14% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και σε οργανική βάση) ενώ το περιθώριο EBITA (Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων) διαμορφώθηκε στο 4%, αυξημένο κατά 10 μονάδες βάσης σε σύγκριση με το 2010 (4,1% προ δαπανών €20 εκατομμυρίων ενσωμάτωσης της MPS και της DBM).

Τα καθαρά έσοδα που αναλογούν στους μετόχους της Adecco έφτασαν τα €519 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 23%. Ο όμιλος το 2011 παρουσίασε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές της τάξεως των €524 εκατομμυρίων. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα CHF 1,80, αυξημένο κατά 64% σε σχέση με το 2010.