Ο Όμιλος Adecco, ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% (-1% σε οργανική βάση, εξαιρούνται οι επιδράσεις από συναλλαγματικές ισοτιμίες και εξαγορές) φτάνοντας τα €5.0 δισ. Το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 18.2%, σημειώνοντας αύξηση 80 μονάδων βάσης (αύξηση 40 μονάδων σε οργανική βάση) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συνολικές δαπάνες δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση σε οργανική βάση και προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2011.

Το περιθώριο EBITA(Λειτουργικά έσοδα προ αποσβέσεων, απομείωσης της υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων) προ δαπανών ενσωμάτωσης και αναδιοργάνωσης κατά το 1ο τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκε στο 3.8% (αύξηση 20 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011). Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% φτάνοντας τα €112 εκ.. Ο Όμιλος παρουσίασε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές €137 εκ.