Για να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στις 28 Απριλίου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) επέλεξε τη συγκεκριμένη ημέρα για τα εγκαίνια της νέας του εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» για το 2010/11, με την οποία προωθούνται οι ασφαλείς εργασίες συντήρησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες το 20% όλων των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας σχετίζεται με εργασίες συντήρησης και σε ορισμένους τομείς περισσότερα από τα μισά ατυχήματα σχετίζονται με εργασίες συντήρησης.

Η συντήρηση είναι σημαντική για την πρόληψη κινδύνων στους χώρους εργασίας, αλλά αποτελεί αυτή καθαυτή δραστηριότητα υψηλής επικινδυνότητας για τους εργαζομένους που εκτελούν εργασίες συντήρησης. Εκτιμάται ότι το 10-15% των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στην Ευρώπη μπορεί να αποδοθεί σε εργασίες συντήρησης. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό οι εργασίες συντήρησης να διενεργούνται δεόντως, λαμβανομένης υπόψη της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Στα εγκαίνια της εκστρατείας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ο Δρ. Jukka Takala, Διευθυντής του EU-OSHA, μαζί με τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ, Laszlo Andor, περιέγραψαν τους στόχους της εκστρατείας, ενώ παράλληλα προσδιόρισαν τους βασικούς κανόνες για τις ασφαλείς εργασίες συντήρησης ως καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των χώρων εργασίας.

Η Ελλάδα, όπως κάθε φορά συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2010-2011 με κεντρικό θέμα «Ασφαλείς Εργασίες Συντήρησης», που οργανώνουν από κοινού ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων, προγραμματίζοντας δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης οι οποίες απευθύνονται αφενός σε όσους σε εθνικό επίπεδο εμπλέκονται -άμεσα ή έμμεσα- με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) και αφετέρου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.