Η ιδιότητα του απλού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας κατά κανόνα ουδόλως επισύρει ιδιαίτερο κίνδυνο ως προς τυχόν υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων, του Δημοσίου ή έναντι ασφαλιστικών οργανισμών.

Μοναδικές εξαιρέσεις εισάγονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (αρθρ. 115 του Ν. 2238/1994) σύμφωνα με τον οποίο τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών ή συνεταιρισμών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως τόσο για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται υπό αυτά (ενν. τα νομικά πρόσωπα) όσο και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Επίσης, τα ως άνω πρόσωπα διατηρούν δικαίωμα αναγωγής κατά των προσώπων που διατέλεσαν σύμβουλοι, καθώς και απλά μέλη ή μέτοχοι του νομικού προσώπου κατά το χρόνο της διάλυσής του ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες από την έναρξη της εκκαθάρισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Το αυτό εφαρμοζόταν αναλογικά και για τις περιπτώσεις των υποχρεώσεων της Α.Ε. από Φ.Π.Α, Κ.Β.Σ και ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 22 παρ. 7 Ν.2648/1998 σε συνδυασμό με την περίπτωση β’ του άρθρου 45 του Ν.1642/1986 για Φ.Π.Α., άρθρο 9 παρ.4 Ν 2523/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του ν 2523/97 αναλογικά για τα πρόστιμα Κ.Β.Σ., άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2556/1997, αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 115 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά, αναλογική εφαρμογή για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.).

Επιπλέον, κατ’ εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 α’ και 6 του Ν.2523/1997 για τη φοροδιαφυγή, ως αυτουργοί του αδικήματος της φοροδιαφυγής θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο νόμο αυτό, στην περίπτωση που στην εταιρεία αυτή ελλείπουν ο πρόεδρος Δ.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές, ως και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Ο νόμος για την επανεκκίνηση(;) –όπως τιτλοφορείται- της οικονομίας (Ν. 4321/2015), δεν θέτει νέα δεδομένα με το άρθρο 31 αναφορικά με την αλληλέγγυα ευθύνη. Πιο συγκεκριμένα, τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

Η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των προσώπων που έχουν τις παραπάνω ιδιότητες για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες υπάρχει και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που εκπροσωπούν. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, τα ανωτέρω πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για τις οφειλές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας προς Φ.Κ.Α., κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν αυτοτελώς κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί ρυθμίσεως οφειλών διατάξεις τις οφειλές του νομικού προσώπου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που υπήρχαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και αυτές που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους.

Τέλος, -αναφερόμενοι πάντοτε στα ισχύοντα για τις ανώνυμες εταιρείες – τα απλά μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν μεν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, είναι όμως δυνατό να ευθύνονται τα μέλη αυτά, προσωπικά από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ.

Συνεπώς, ένα απλό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας μπορεί να εξασφαλισθεί ως προς τυχόν ευθύνη του στις περιπτώσεις που: i) παραμείνει ως απλό μέλος του Δ.Σ. και ουδέποτε αποκτήσει μια εκ των ως άνω αναφερόμενων ιδιοτήτων που επισύρουν ευθύνες, ii) παρακολουθεί συστηματικά τα της εκπροσώπησης της εταιρείας, ήτοι τους νόμιμους εκπροσώπους της Α.Ε., τα οποία μάλιστα ασκούν πραγματικά πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης αυτής, iii) αποφεύγει οποιαδήποτε πράξη θα είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι συνιστά πραγματική άσκηση διαχείρισης των θεμάτων της εταιρείας, και iv) εφόσον δεν διαπράξει αδικοπραξία (914 ΑΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες επί ζητημάτων σχετικών με εργασιακές σχέσεις επικοινωνήστε:
E: [email protected]
T: 210-6431387
F: 210-6460313