Το διεθνές ινστιτούτο μελετών Adecco Institute, μετά από συνδυασμό αποτελεσμάτων ερευνών γνωστικού και κοινωνικού αντικειμένου δημοσίευσε συμπεράσματα αναφορικά με την ανάγκη σωστής προετοιμασίας και συνεχούς ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσω της δια βίου εκπαίδευσης, για την αντιμετώπιση των συνεπειών που επιφέρει η γήρανση του πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Στο προσεχές μέλλον, οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, λόγω της μείωσης του ενεργού πληθυσμού, η οποία υπολογίζεται να φτάσει στο 9% μέχρι το 2030 και της αύξησης του πληθυσμού που ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 55 έως 64 ετών κατά 1,3% ανά έτος.

Παρόλο που έχει πλέον αποδειχθεί η σημασία της διατήρησης των ικανών στελεχών σε μία εταιρεία και τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την πρόσληψη νέου προσωπικού χωρίς εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς, η δια βίου εκπαίδευση δεν έχει υιοθετηθεί αποτελεσματικά εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Adecco Institute σε συνεργασία με το Jacobs University εντόπισαν έναν αριθμό εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν για να κλείσει το κενό δεξιοτήτων λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Από την πλευρά των εργαζομένων το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η εσφαλμένη εντύπωση πως μια επένδυση σε ανάπτυξη γνώσεων δεν θα έχει χρησιμότητα λόγω της επερχόμενης συνταξιοδότησής τους. Σημαντικό επίσης πρόβλημα αποτελεί το μεγάλο διάστημα κατά το οποίο δεν έχουν λάβει κάποια επίσημη εκπαίδευση.

Από την πλευρά των εργοδοτών πρόβλημα αποτελούν η έλλειψη πόρων αλλά και τα στερεότυπα που επικρατούν σχετικά με το πέρας των χρόνων και τις συνέπειές τους στην ικανότητα αφομοίωσης της γνώσης. Το πρώτο πρόβλημα αφορά κυρίως μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις – μόνο το 37% αυτών προσφέρουν δυνατότητες εκπαίδευσης στο προσωπικό, σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες επιχειρήσεις που το ποσοστό φτάνει το 95%. Η γενικότερη αντίληψη που κυριαρχεί είναι πως οι νέοι εργαζόμενοι αφομοιώνουν καλύτερα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι πιο ευέλικτοι και δημιουργικοί, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας χαρακτηρίζονται κυρίως για τους ηθικές τους αρχές και την ποιότητα στην εργασία τους, καθώς και για την αφοσίωσή τους στην εταιρεία. Παρόλα αυτά έρευνα σχετικά με τις γνωστικές ικανότητες αποδεικνύει πως η παραπάνω αντίληψη αποτελεί στερεότυπο που στην πραγματικότητα δεν υφίσταται.