Το επιχειρηματικό πλάνο Canvas διατυπώνει τεκμηριωμένα πώς μια επιχειρηματική ιδέα είναι εφικτή και οικονομικά βιώσιμη και πώς μπορεί να μετεξελιχθεί σε μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πώς το Επιχειρηματικό Πλάνο Canvas μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία ενός «Πλάνου HR Canvas»; Το πλάνο HR Canvas εμπεριέχει εννέα διακριτά πεδία και υπάρχει μια διαδοχική σειρά με την οποία πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία. Η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και δράσεων του HR αξιολογείται με βάση συγκεκριμένους δείκτες, όπως π.χ. κόστος ανά πρόσληψη, μέσος χρόνος κάλυψης θέσης, αριθμός ωρών εκπαίδευσης εργαζομένων και ROI της εκπαίδευσης, βαθμός και ποσοστό χρήσης πρόσθετων παροχών, χρόνος επεξεργασίας, παραγωγικότητα, ποσοστό αποχωρήσεων, αριθμός καινοτόμων προτάσεων, βαθμός εργασιακής ικανοποίησης κλπ.

ΕΝΝΕΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
1. Κύριοι, HR- «πελάτες»: Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει όλες τις ομάδες, εντός του οργανισμού, για τις οποίες το HR δημιουργεί αξία. Αυτό περιλαμβάνει τους εσωτερικούς «πελάτες», δηλαδή εργαζόμενους, διοίκηση, σωματεία εργαζομένων και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των «πελατών», κ.ά.
2. Λύσεις προστιθέμενης αξίας: Στο δεύτερο πεδίο, οι HR- λύσεις με προστιθέμενη αξία αναφέρονται στο «γιατί ο «πελάτης» επιζητά μια υπηρεσία από το HR και στο αν η συγκεκριμένη υπηρεσία θα του δώσει αποτελεσματικές απαντήσεις και λύσεις στο αίτημα ή πρόβλημά του, θα συμβάλλει στην αύξηση της ικανοποίησης και θα συνεισφέρει στην προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών της επιχείρησης.
3. Οργάνωση – Λειτουργίες του HR: Πώς οργανώνονται και λειτουργούν αποτελεσματικά οι υπηρεσίες του HR, παρακολουθούνται οι εξελίξεις και υιοθετούνται σύγχρονοι μέθοδοι και μέσα ώστε να παρέχονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους «πελάτες» που θα δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Λαμβάνεται μέριμνα π.χ. για reskilling και upskilling, job rotation, e-learning, just in time εκπαίδευση των εργαζομένων;
4. Σχέσεις HR με «πελάτες»: Τι είδους σχέσεις, μέσω ποιων καναλιών επικοινωνίας, πώς χτίζονται υγιείς και αποτελεσματικές σχέσεις με τους «πελάτες» που συνεισφέρουν στην προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών περιγράφονται στο τέταρτο πεδίο.
5. Πλεονεκτήματα και οφέλη από το HR: Στο πεδίο αυτό αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη των «πελατών» που εκδηλώνονται ως εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων, ως εργασιακή ετοιμότητα, αποδοτικότητα, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, χαμηλή διακύμανση παραγωγικότητας.
6. Κύρια HR skills και δράσεις: Ποιες δράσεις αναλαμβάνονται για να επιτευχθεί προστιθέμενη αξία, που παρέχουν στρατηγική διαφοροποίησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό, π.χ. καινοτόμες υπηρεσίες και αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις (π.χ. τηλεργασία). Ποιες ικανότητες, γνώσεις απαιτούνται ώστε οι HR υπηρεσίες να διευκολύνουν την επιτυχία των «πελατών»;
7. Βασικοί πόροι & μέσα: Η αντιστοίχιση μεταξύ των διαθέσιμων πόρων είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχή παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Ποιες ικανότητες πρέπει να αποκτηθούν με συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα για να βοηθήσουν στην αύξηση της παρεχόμενης προστιθέμενης αξίας.
8. Κύριοι εξωτερικοί Συνεργάτες: Ποιοι είναι οι βασικοί εξωτερικοί συνεργάτες (πάροχοι υπηρεσιών HR, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνικό σύνολο) και πόσο αποτελεσματικές και επωφελείς είναι οι υπηρεσίες τους ώστε να συμβάλλουν στην αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού;
9. Κόστος και δαπάνες του HR: Το ένατο πεδίο εξετάζει τους δείκτες κόστους του HR και την εξισορρόπηση των δράσεων που απαιτούνται για την επίτευξη της πρότασης αξίας με τους διαθέσιμους πόρους. Ποιες δράσεις, ποια μέσα και ποιοι συνεργάτες κοστίζουν περισσότερο στην επιχείρηση και επίσης υπάρχει αντιστοιχία κόστους και αποτελέσματος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Είναι πολύ χρήσιμο, πριν τη συμπλήρωση του Πλάνου HR Canvas, να συλλέγονται πληροφορίες από τους βασικούς «πελάτες» του HR, καθώς και σημαντικούς προμηθευτές υπηρεσιών HR δεδομένου ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες τους και θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση πολιτικών καλύτερα προσαρμοσμένων στη στρατηγική, στο όραμα, στην αποστολή, στους στόχους και στις ανάγκες της επιχείρησης.