Η εταιρεία συμβούλων ΕΕΟ Group ξεκίνησε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του έργου «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ανάπτυξη και λειτουργία περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος», συνολικού προϋπολογισμού 959.999,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και διαρκεί έως την 30η Νοεμβρίου του 2023. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020.

Η EEO Group είναι μια από τις ηγετικές εταιρείες συμβούλων με μεγάλη εμπειρία στους τομείς του ανθρώπινου δυναμικού, της εκπαίδευσης κ.ά., με περισσότερα από 25 χρόνια πορείας.