Ο ελληνικός φορέας πιστοποίησης Eurocert διαθέτει τη σχετική διαπίστευση από το ΕΣΥΔ για την επαλήθευση των σχεδίων παρακολούθησης των υπόχρεων ναυτιλιακών εταιρειών αναφορικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου των πλοίων τους.

Η επαλήθευση για το MRV (Monitoring, Reporting & Verification) απορρέει από τον κανονισμό της ΕΕ 2015/757 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2015 και καθορίζει τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου που προέρχονται από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Πλέον, η Eurocert εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της ναυτιλίας αρχικά με την επαλήθευση των σχεδίων παρακολούθησης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Phase I) και στη συνέχεια με την επαλήθευση των ετήσιων εκθέσεων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (Phase II).