Η Eurocert ολοκλήρωσε και υπέβαλε στον ΟΗΕ, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Communication On Progress report για το UN Global Compact, επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της για την τήρηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Στην Έκθεση αυτή παρατίθενται οι δεσμεύσεις της εταιρείας, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 2018, καθώς και η ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις παραπάνω αρχές. Η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ έχουν θεσπιστεί στόχοι και αντίστοιχα προγράμματα βελτίωσης. Με αφορμή μάλιστα την επέτειο 20 χρόνων από την ίδρυσή της, η Eurocert, εκτός από τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που συμμετέχει περιοδικά για το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στην εφαρμογή των αρχών βιωσιμότητας, κοινωνικής υπευθυνότητας και ηθικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας. Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στο
www.eurocert.gr.