Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση δημιούργησε όχι μόνο περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά και ποιοτικότερες σύμφωνα με την ετήσια αναφορά "European Restructuring Monitor", που πραγματοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound).

Η αναφορά, η οποία εξετάζει τη διεύρυνση της εργασίας στην Ευρώπη μεταξύ των ετών 1995-2006, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες εργαζόμενες επωφελήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ένωσης, κατάφεραν να αυξήσουν την απασχόληση και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες εργασίας μετά το 1995. Το ποσοστό του ενεργού πληθυσμού αυξήθηκε από 60 σε 66% στην Ευρώπη των 15.

Οι χώρες με τα καλύτερα επίπεδα τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα εργασίας ήταν η Ιρλανδία, η Δανία, η Φιλανδία, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εστιάζονται στους κλάδους των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, της υγείας και της εκπαίδευσης.

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Ισπανία και η Ελλάδα μπορεί να γνώρισαν ανάπτυξη της απασχόλησης, αλλά η ποιότητα της εργασίας δεν ήταν ικανοποιητική. Στην Κύπρο, την Ολλανδία και τη Γαλλία, η δημιουργία των θέσεων εργασίας ακολούθησε μια ιδιότυπη ανάπτυξη, καθώς οι περισσότερες θέσεις ήταν είτε στα ανώτερα είτε στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα με τη μεσαία βαθμίδα να παραμένει στάσιμη.

H αναφορά καταλήγει, επίσης, στο αισιόδοξο συμπέρασμα ότι από το 1995 και ύστερα, η κακοπληρωμένη εργασία δεν είναι πλέον ο κανόνας. Μάλιστα, στα περισσότερα κράτη μέλη η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας με χαμηλό μισθό που δημιουργήθηκαν ήταν είτε μερικής απασχόλησης είτε με σύμβαση ορισμένου χρόνου.