Το όραμά μας είναι να συμβάλουμε στην εφαρμογή των νέων στρατηγικών επιχειρησιακών στόχων, των επιθυμητών αποτελεσμάτων και της αλλαγής της κουλτούρας της εταιρείας, με την ανάπτυξη οργανωσιακής υπεροχής και επένδυσης στον ανθρώπινο παράγοντα.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι συνοψίζονται στους εξής:

 • Η βελτιστοποίηση της Ανάπτυξης, ορθής Αξιοποίησης και Ανάδειξης του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η αύξηση της Παραγωγικότητας και Απόδοσης.
 • Η διαρκής ανάπτυξη της Ποιότητας οργάνωσης και λειτουργίας όλων των μονάδων της εταιρείας.
 • Η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
 • Η βελτίωση του βαθμού Ικανοποίησης των εργαζομένων, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων πολιτικών και συστημάτων υποκίνησης, επιβράβευσης και αναγνώρισης.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση και διάχυση της Γνώσης και Αλλαγής.
 • Η διατήρηση και περαιτέρω καλλιέργεια του θετικού Κλίματος εργασίας και της επικοινωνίας του οράματος και της κουλτούρας της εταιρείας.

Οι κύριες πολιτικές μας
Η HELEXPO δεσμευόμενη στο στρατηγικό σχεδιασμό της, την οργανωτική δομή και φιλοσοφία της, διαχειρίζεται την αλλαγή με τον προσανατολισμό της στην επένδυση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της, με την εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών, διαδικασιών & συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη βελτίωση των υφιστάμενων, κατά ISO 9001: 2008.


Εκπαίδευση
Η ετήσια διοργάνωση άνω των 20 κλαδικών εκθέσεων σε συνδυασμό με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα κάποιων εξ’ αυτών, έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ιδιαίτερης τεχνογνωσίας εντός του οργανισμού, γεγονός το οποίο εγγυάται την επιτυχία κάθε παρόμοιας εκδήλωσης / έκθεσης. Τα τελευταία 5 έτη, η HELEXPO έχει επενδύσει κατά μέσο όρο σε 690 ώρες και 193 ημέρες με σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης, στους κάτωθι κύριους τομείς: Διεθνοποίηση εκθέσεων και marketing, Ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, Ενίσχυση της ενιαίας εταιρικής πελατοκεντρικής αντίληψης, Ανάπτυξη ενδοεταιρικής επικοινωνίας, Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες, Σύγχρονα εργαλεία Mgt, Ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων, Project management.

Επαγγελματική Εξέλιξη, Ανάπτυξη και Διαδοχή (Career Succession Planning)
Σκοπός αυτού του συστήματος, το οποίο βρίσκεται σε φάση επικείμενης εφαρμογής, είναι:

 • Ο καθορισμός προϋποθέσεων επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας.
 • Η κάλυψη των οργανωτικών και λειτουργικών της αναγκών.
 • Η αξιολόγηση, αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, επιλέγοντας τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση εργασίας.
 • Η αποτελεσματική διαχείριση της συγκράτησης, δέσμευσης και αφοσίωσης των στελεχών της.
 • Η αύξηση των δεικτών παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, μέσω της διαρκούς βελτίωσης του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων της.

Πολιτικές απόδοσης
Αξιολόγηση της Απόδοσης και Ανάπτυξης «Improve Myself»
Αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της εταιρικής με την ατομική απόδοση με την εφαρμογή Balance Scorecard και Management by Objectives. Ειδικότερα επιτυγχάνονται:

 • Η διαρκής βελτίωση της απόδοσης και υποκίνηση.
 • Η πλήρης ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού με την εναρμόνιση των ατομικών και επιχειρησιακών στόχων.
 • Η ανάδειξη, αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών .
 • Η ατομική και επαγγελματική εξέλιξη.
 • Η ενίσχυση της εταιρικής επικοινωνίας.

Πολιτικές υποκίνησης, επιβράβευσης, αναγνώρισης
Αποσκοπούν στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης, την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας των εργαζομένων. Ενδεικτικά προγράμματα είναι :Βonus Scheme, Ταξίδια κινήτρων, Πρόγραμμα Ιδ. Νοσοκομειακής. Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής, Εταιρικά δάνεια, Διατακτικές εορτών, Παραθεριστικό επίδομα τέκνων, Πολιτική προνομιακών τιμών σε υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων – συνεργάτιδων επιχειρήσεων και φορέων, Διαδικασία βράβευσης Καλύτερου Εργαζομένου και Προϊσταμένου Έτους, Διαδικασία βράβευσης Εργαζόμενου γα Βελτίωση Ποιότητας Λειτουργίας Τμήματος / Εταιρείας, Εταιρικές εκδρομές, Εταιρικές Εκδηλώσεις.

e-HRM Practices
Τη μεγαλύτερη πρόκληση για την εκθεσιακή βιομηχανία αποτελεί ο ρυθμός αλλαγής στη χρήση της τεχνολογίας. Η ομάδα του HR Department της HELEXPO δεσμευόμενη στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας που έχει επίκεντρο την καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη, γίνεται φορέας αλλαγής, επενδύοντας σε πρότυπες, ολοκληρωμένες e-HRM Practices που υπηρετούν τον άνθρωπο. Οι κύριοι Στρατηγικοί Στόχοι που επιτυγχάνονται:Cost, Time & Quality Effectiveness,
Knowledge Management, Internal Communication, High-Tech Orientation.

Οι e-HRM Practices που εφαρμόζονται και διαρκώς εξελίσσονται είναι οι παρακάτω:
1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με σκοπό την ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού, ενδοεταιρικών διαδικασιών και πληροφόρησης προς τη διοίκηση.

2. .Δημιουργία Intranet με σκοπό την ανάπτυξη της ενδοεταιρικής επικοινωνίας, του βαθμού ευκολίας πρόσβασης στην πληροφορία και της διάχυσης της γνώσης και εμπειρίας.

3. Module e-leaves: εφαρμογή αυτοματοποίησης της διαχείρισης κανονικών αδειών και ρεπό, με alert στο εταιρικό e-mail και sms στο κινητό τηλέφωνο.

4. Module e-transfers: εφαρμογή αυτοματοποίησης της διαχείρισης μετακινήσεων εκτός Έδρας, με alert στο εταιρικό e-mail και sms στο κινητό τηλέφωνο.

5. Module e-Overtimes Planning & Mgt: εφαρμογή αυτοματοποίησης του προγραμματισμού-υλοποίησης-διαχείρισης της υπερωριακής απασχόλησης και εργαλείο κατάρτισης σχετικών προϋπολογιστικών και απολογιστικών μελετών.

6. Δύο e-opinion surveys που αφορούν παροχές της εταιρείας στο προσωπικό, με σκοπό την στοχευμένη ανταπόκριση της Διεύθυνσης στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησής τους.

7. e-learning: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι όλες οι ανωτέρω πρακτικές, εξαιρουμένης της 1ης, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από τις ομάδες των HR & IT Departments, χωρίς την επιβάρυνση του προϋπολογισμού της εταιρείας.


Η απάντησή μας στην κρίση
Ο όμιλος HELEXPO Α.Ε. υπάγεται στο Ν.3429/2005, κεφ. Α’ περί ΔΕΚΟ και αποτελεί τον εθνικό εκθεσιακό φορέα. Αποτελεί μία από τις ΔΕΚΟ που ουδέποτε έχει επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αυτοχρηματοδοτείται και είναι κερδοφόρα από ιδρύσεώς της. Οι 70 άνθρωποι (τακτικό προσωπικό) παράγουν κύκλο εργασιών που είναι ευθέως ανάλογος ενός υπερδεκαπλάσιου κύκλου εργασιών σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, έτσι ώστε να συμβάλει στην τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε διάφορους κλάδους της εθνικής οικονομίας, αλλά παράλληλα να αποτελεί και την πλέον προσοδοφόρα εναλλακτική μορφή τουρισμού διεθνώς.

Τα κεντρικά σημεία της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας αφορούν:

 • Στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας σε ένα Διεθνές Περιφερειακό Εκθεσιακό Κέντρο.
 • Στην εστίαση σε αναδυόμενες αγορές Ν.Α. Ευρώπης, Μ. Ανατολής, Ασίας και Β. Αφρικής. Τις χώρες αυτές, 30 στον αριθμό, τις αποκαλούμε τιμητικά και προνομιακά HELEXPO Countries με σκοπό να προσανατολιστεί σ’ αυτές μια στρατηγική πωλήσεων που να καθιστά ελκυστικές τις εκθέσεις της HELEXPO σε εκθέτες και επισκέπτες.
 • Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας εκθεσιακών παραγωγών, τη HELEXPRO Α.Ε., με ένα δυναμικό πρόγραμμα στήριξης των πελατών της για την αντιμετώπιση της κρίσης.
 • Στην ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου Αgents στις HELEXPO Countries και σε χώρες-κλειδιά του παγκόσμιου εμπορίου.
 • Στην παροχή καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες.
 • Στην ετήσια αύξηση του αριθμού των εκθέσεων, εκδηλώσεων και πολιτιστικών γεγονότων.
 • Στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών.
 • Στην οργανωτική δομή και λειτουργία, σύμφωνα με τεχνοκρατικά κριτήρια και πρότυπα των μεγαλύτερων εκθεσιακών φορέων παγκοσμίως.
 • Στον επανακαθορισμό στόχων και στην εστίαση βραχυπρόθεσμων.
 • Στην αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους, πόρων και χρόνου.
 • Στη συγκράτηση του στελεχιακού δυναμικού.
 • Στην εφαρμογή των Ν. 3833/2010 και Ν. 3845/2010 περί μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
 • Στη διατήρηση όλων των υφιστάμενων παροχών προς το προσωπικό.
 • Στην τήρηση και δέσμευση καταβολής των Bonus σε 9 Top Performers.
 • Στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης κρίσης.
 • Στη χάραξη και ανάπτυξη περαιτέρω καινοτόμων και πράσινων στρατηγικών δράσεων ανθρώπινου δυναμικού, όπως είναι οι επικείμενες in-house εφαρμογές Module e-Performance Management και Module e-Development.
 • Στη δημιουργία νέων ομάδων εργασίας και ενίσχυσης των υφιστάμενων για αποτελεσματικό event management.
 • Στην ειλικρινή, έγκαιρη και επεξηγηματική ενημέρωση των αποφάσεων της Διοίκησης μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων.
 • Στην τόνωση του αισθήματος της συνυπευθυνότητας, μέσω της ανάθεσης νέων ρόλων.

Οι προσπάθειες όλων μας συνεχίζονται αμείωτες.

CV
Η Σοφία Ευαγγελίδου κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία Ελληνικές Εκθέσεις – HELEXPO Α.Ε. από το 2005 και διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Διαγωνισμών επί της διετίας 2007-2009. Διαθέτει άνω των 13 ετών εμπειρία στον τομέα του people management, project management και business development σε ηγέτιδες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα: ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΦΩΚΑΣ Α.Ε., HYATT REGENCY, COSMOTE, KPMG, VODAFONE, ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει εισαγάγει, αναπτύξει και εφαρμόσει σύγχρονες και πρακτικές του Human Capital, έχει αναλάβει έργα αναδιοργάνωσης, έναρξης λειτουργίας νέων επιχειρηματικών μονάδων – τμημάτων, διαχείρισης αλλαγής και κρίσης. Κύριες ομιλίες της αφορούν τις καινοτόμες in house e-HRM Practices και έχουν λάβει χώρα στο Money Show Θεσσαλονίκης, στο e-business forum στο Ιωνικό Κέντρο Αθήνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο 15ο Συνέδριο Πληροφορικής.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο οποίο εισήχθη 1η και κάτοχος MBA του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση International Human Resources Management.