Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών, για το έργο «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση, επιμόρφωση των ωφελουμένων» που εντάσσεται στο ευρύτερο έργο με τίτλο «Επιμορφωτικό πρόγραμμα του γενικού πληθυσμού για την απόκτηση δεξιοτήτων τηλεργασίας».

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη του γενικού πληθυσμού σε θέματα τηλεργασίας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες από την επόμενη της υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 11.800.000 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 20 Μαρτίου, στις 3 το μεσημέρι. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.