Η ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς», μπροστά στα μεγάλα προβλήματα διαφθοράς και την συνεχώς αυξανόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης ως προς την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επιχειρήσεις που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη, ξεκινά μια νέα πρωτοβουλία.

Προχωρά στη διεξαγωγή έρευνας, γύρω από τα περιστατικά διαφθοράς και τις επιπτώσεις της στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή και η μέτρηση της αδιαφάνειας στην επιχειρηματική δράση και των επιπτώσεών της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και προϊόντων.

Επιπλέον θα γίνει η προσπάθεια να αποτιμηθεί το κόστος της διαφθοράς στην οικονομία και να δημιουργηθεί ένα «παρατηρητήριο επιχειρηματικής διαφθοράς». Η έρευνα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία της εταιρείας OCTANE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η οποία έχει συμβάλει στον σχεδιασμό του ερωτηματολογίου και αναλαμβάνει την επεξεργασία των απαντήσεων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και βασίζεται στη μέθοδο ποσοτικού ερωτηματολόγιου.