Με βάση ποια κριτήρια οι υποψήφιοι επιλέγουν έναν εργοδότη, γίνονται περισσότερο αποδοτικοί στην εργασία τους και αποχωρούν από μία επιχείρηση; Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να δώσει με την πρόσφατη έρευνά της, η Grand Solutions.

Στο πλαίσιο έρευνας του Τμήματος Συμβούλων Εργασίας & Προσωπικού της Grand Solutions Α.Ε., 383 υποψήφιοι κλήθηκαν στα γραφεία της εταιρείας για συνέντευξη επιλογής, με σκοπό τη διερεύνηση των κριτηρίων βάσει των οποίων οι υποψήφιοι για μια θέση εργασίας επιλέγουν έναν εργοδότη, γίνονται περισσότερο αποδοτικοί ή αποχωρούν από μία επιχείρηση.

Από την έρευνα, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι οι εργαζόμενοι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν έναν εργοδότη περισσότερο για συναισθηματικούς λόγους, όπως η έλλειψη σεβασμού, εμπιστοσύνης ή αναγνώρισης παρά για πρακτικούς, όπως ο μισθός και η απόσταση από την κατοικία.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, η πλειοψηφία τους (61,7%) βρισκόταν στην ηλικιακή ομάδα «26 με 35 ετών» και το 50,4% ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Σε ότι αφορά τον αριθμό των εργοδοτών στους οποίους είχαν απασχοληθεί συνολικά οι υποψήφιοι, οι περισσότεροι (26,5%) ανέφεραν ότι έχουν εργαστεί σε τρεις εργοδότες.

Κριτήρια επιλογής ενός εργοδότη
Το αντικείμενο εργασίας και οι προοπτικές εξέλιξης που παρέχει μία εταιρεία αξιολογούνται από τους υποψήφιους ως πιο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή ενός εργοδότη (Γράφημα 1). Οι περαιτέρω στατιστικές αναλύσεις έδειξαν ότι για την επιλογή ενός εργοδότη, οι γυναίκες θεωρούν πιο σημαντικά τα κριτήρια της απόστασης της εργασίας από τον τόπο κατοικίας τους και των πρώτων εντυπώσεων που σχηματίζουν από τη συνέντευξη επιλογής.

Ακόμα, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία των συμμετεχόντων τόσο λιγότερο σημαντική θεωρούν την απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους για την επιλογή μίας εργασίας ενώ οι απόφοιτοι Λυκείου και Κολεγίων αξιολογούν ως πιο σημαντικές τις εγκαταστάσεις μίας εταιρείας σε σχέση με τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και κατόχους Msc. Επιπλέον, αρκετά ενδιαφέρον ήταν το εύρημα ότι για τους άγαμους είναι πιο σημαντική η δυνατότητα ευελιξίας στην εκτέλεση της εργασίας (τρόπος, τόπος, χρόνος εργασίας) σε σχέση με τους έγγαμους.


Κριτήρια για τη μέγιστη απόδοση
Ο σεβασμός προς τον εργαζόμενο θεωρείται από τους υποψήφιους ως το πιο σημαντικό κριτήριο που χρειάζεται να πληρείται για την καλύτερη απόδοσή τους σε μία εταιρεία ενώ ως λιγότερο σημαντικό αναφέρεται η ευελιξία που παρέχεται αναφορικά με τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας.

Επίσης πολύ σημαντικά θεωρήθηκαν τα κριτήρια της εμπιστοσύνης στον προϊστάμενο, των προοπτικών εξέλιξης, του αντικειμένου ή των αρμοδιοτήτων της θέσης εργασίας, των σχέσεων με τους συναδέλφους και τον προϊστάμενο και των ορατών αποτελεσμάτων της εργασίας. Αρκετά έως πολύ σημαντικά κρίθηκαν οι σαφείς αρμοδιότητες, η δυνατότητα ανάληψης ευθυνών/πρωτοβουλιών, η δυνατότητα εκπαίδευσης, ο μισθός, η ποικιλία καθηκόντων και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Μεταγενέστερες αναλύσεις έδειξαν ότι οι γυναίκες, για να αποδίδουν περισσότερο στην εργασία τους θεωρούν πιο σημαντικά τα κριτήρια της ύπαρξης ποικιλίας καθηκόντων, της εμπιστοσύνης στον προϊστάμενο και του σεβασμού προς τον εργαζόμενο.

Επιπλέον, όσοι ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 36-45 ετών, θεωρούν πιο σημαντικό κριτήριο τη δυνατότητα ανάληψης ευθυνών / πρωτοβουλιών από ότι τα άτομα ηλικίας 26-35, ενώ σε σχέση με αυτούς, οι νέοι 18-25 ετών ανέφεραν ότι, για να αποδίδουν περισσότερο, είναι πιο σημαντικό να έχουν σαφείς αρμοδιότητες. Η δυνατότητα προοπτικών εξέλιξης θεωρείται ότι επηρεάζει περισσότερο τους υποψήφιους που έχουν εργαστεί μόνο σε ελληνική επιχείρηση για να είναι πιο αποδοτικοί σε σχέση με όσους έχουν εργαστεί και σε πολυεθνικές ενώ παράλληλα θεωρούν πιο σημαντικό το κριτήριο της δυνατότητας εκπαίδευσης σε σχέση με όσους έχουν εργαστεί μόνο σε πολυεθνική επιχείρηση.

Τέλος, όσοι διαθέτουν προϋπηρεσία σε έξι με εννέα εργοδότες θεωρούν λιγότερο σημαντικές τις προοπτικές εξέλιξης σε σχέση με όσους έχουν εργαστεί σε δύο μόνο εργοδότες.

Κριτήρια αποχώρησης από μία επιχείρηση
Η απουσία σεβασμού προς τον εργαζόμενο και η έλλειψη αναγνώρισης της εργασίας θεωρούνται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα ως τα πιο σημαντικά κριτήρια για την αποχώρηση από μία εταιρεία σε σχέση με την απουσία extra παροχών. (Γράφημα 2). Βάσει μετέπειτα αναλύσεων προέκυψε ότι οι γυναίκες αξιολογούν ως πιο σημαντικά για την αποχώρησή τους τα κριτήρια της μη δυνατότητας ανάληψης ευθυνών/πρωτοβουλιών, των μη ορατών αποτελεσμάτων της εργασίας, της απουσίας ποικιλίας καθηκόντων, της έλλειψης εμπιστοσύνης στον προϊστάμενο και του μη σεβασμού προς τον εργαζόμενο. Τα άτομα 18-25 ετών εκτιμούν ότι η κακή ποιότητα των εγκαταστάσεων της εταιρείας αποτελεί πιο σημαντικό λόγο αποχώρησης από ότι όσοι ανήκουν στην κατηγορία 36-45 ετών.

Επιπλέον, η απουσία ευελιξίας στην εκτέλεση της εργασίας θεωρείται από τους άγαμους πιο σημαντικός λόγος για αποχώρηση σε σχέση με τους έγγαμους, οι οποίοι εκτιμούν ως πιο σημαντική την απουσία σαφών αρμοδιοτήτων.

Τέλος, όσοι έχουν εργαστεί μόνο σε ελληνική επιχείρηση θεωρούν πιο σημαντική την απουσία ευελιξίας για να αποχωρήσουν σε σχέση με όσους έχουν εργαστεί μόνο σε πολυεθνική επιχείρηση ενώ όσοι έχουν εργαστεί σε έναν εργοδότη θεωρούν λιγότερη σημαντική τη μη ύπαρξη ορατών αποτελεσμάτων στην εργασία τους σε σχέση με όσους έχουν εργαστεί σε παραπάνω από δύο εργοδότες.